PDF להורדה

הסדרת אספקת שירותי המים במרחב הכפרי

שנה: 2021

מספר החוזר: 114.2021


ברצוננו לעדכנכם, כי ברית פיקוח-מבט הגישה למועצת הרשות הממשלתית למים ולביוב הערות לטיוטת הכללים, לעניין הסדרת אספקת שירותי המים במרחב הכפרי[1].

להלן עיקרי ההתייחסות:

  • מפרסום הטיוטה מתקבל הרושם, כי טיוטה זו "נולדה" ברקע קשיים באכיפה של כללי המים ותנאי הרישיון מצד הרגולטור, שהינו רשות המים, כאשר כל מהותה הינה הלאמת נכסים בבעלות האגודות השיתופיות (קיבוצים ומושבים).
  • התקנות לרשות המים כוללות כלים לאכיפת הכללים, אשר בסמכות הרגולטור לממש. רשות המים יכולה להלין רק על עצמה בשל אי מימוש אותם כללים, ולא להטיל זאת על ספקי המים.
  • הטיוטה מבטאת חסרונות רבים, בין השאר:

–   פגיעה בזכויות הקניין של האגודות, המהוות תאגידים פרטיים לכל דבר ועניין.

–   פגיעה במכסות המים לחקלאות.

–    פגיעה בזכויות על המקרקעין ובניגוד להחלטות מועצת מקרקעי ישראל בכל הנוגע לרישום זכויות הנחלות.

–    פגיעה בפרנסת מאות אנשים הנותנים שירותים בניהול משק המים באגודות, אשר הינם עובדים שכירים, לרבות באגודות המים המרכזיות (שהמושבים הינם הבעלים שלהן).

–    פגיעה בתושבים שישלמו "מחיר מקסימום" עבור המים, בעוד שחלק מהאגודות מנוהלות ביעילות ומספקות את המים במחירים נמוכים יותר.

 

  • בנוגע לאפשרויות המצויות בטיוטה:

אופציה א'

בהתייחס לעמדת רשות המים ולאופציות "העברת הנכסים" ללא תמורה מהאגודות לתאגיד בבעלות המועצה – הטענה, כי העברת נכסים ללא תמורה תחסוך מס לאגודות היא בבחינת לעג לרש. נציין, כי גם בהפקעה או השבה מתקבל פיצוי. המשמעות היא הלאמה של נכסים.

אופציה ב'

דמי השימוש מהחברה שתוקם לאגודות צריכים להיקבע על פי מצב התשתיות הספציפי של ספק המים, ולא לפי הפחת השנתי. כמו כן, ההגבלה בזמן אינה רלבנטית כל עוד הנכס בבעלות האגודה משמש את החברה ולא הוחלף, אף מעבר לתקופת הפחת.

אופציה ג'

קבלת מניות בחברה שתוקם, ללא השפעה על קבלת החלטות ואופן הניהול וללא אפשרות לקבלת רווחים, הינה ריקה מתוכן וכמוה כהעברה ללא תמורה.

אופציה ד'

העברת נכסים לפי עלות מופחתת – הרכוש הקבוע המוצג בספרי האגודות הינו רכוש בעלות נומינלית ולא בעלות כלכלית (לא מייצג שווי ריאלי).

הפיצוי לאגודות צריך להתייחס לשווי הכלכלי של התשתיות ועלויות המימון הרעיוני.

לגבי הדרישה לבצע סקר תשתיות – יש לקחת בחשבון, כי זו הערכות הדורשת זמן.

 

 

 

לפרטים נוספים ניתן לפנות למשרדנו לאנשי הקשר הבאים:

רו"ח אלון ראובני: 052-4771747,  alonr@mbtcpa.co.il

רו"ח )עו"ד) תמר נודל שטרן: 03-7180106, tamar@britcpa.co.il

רו"ח לימור לטאי עובד: 054-5816814,  limoro@britcpa.co.il

[1] טיוטת כללי המים (קביעת תנאים ברישיון לעניין אמות מידה הנדסיות), תשפ"א-2021.

דילוג לתוכן