PDF להורדה

הסדרי הקלות לתעשייה במחקר ופיתוח במסגרת מלחמת "חרבות ברזל"

שנה: 2023

מספר החוזר: 103.2023


 

ברצוננו לעדכנכם, בהסדרי הקלות לתעשייה במחקר ופיתוח במסגרת מלחמת “חרבות ברזל”.

 • רשות החדשנות החליטה על הקמת ערוץ מהיר של 100 מיליון ש"ח להארכת ה-Runway של חברות הזנק והאצת העברת המימון אליהן – במסגרת זו הרשות תפעיל ערוץ מענקים מהיר לטובת חברות סטארט אפ ישראליות בעלות נכסים משמעותיים ו-Runway קצר ולחברות המתמודדות עם קושי בגיוס סבב הון לגישור ממשקיעיהן הקיימים בעת הלחימה.

הערוץ, שיפעל במסגרת מסלול קרן המו"פ, מיועד לחברות ישראליות, הזקוקות למזומנים נוספים על מנת לצלוח את תקופת הלחימה וייסע להן להאריך את ה- Runway (אופק שרידות – התקופה שנשארה להן עד ניצול מלא של יתרות המזומנים שלהן) שלהן.

הבדיקה תהיה מהירה והתשובות תינתנה בתוך זמן קצר.

ההגשה תחל בתחילת נובמבר  2023.

 • למרות הקבוע בנהלי מסלול ההטבה 200-01 ו-200-02, לתקופה של 90 יום יחולו ההסדרים הבאים:
 • הארכת מועד הגשת הבהרות וחוסרים לצורך בדיקת בקשות חדשות שהוגשו (מעבר ל 48 שעות הקבועות בנוהל).
 • דחיית מועד להצגת מימון משלים לתקופה נוספת של עד 3 חודשים (מעבר ל-60 יום הקבועים בנוהל).
 • דחיית מועד החתימה על מסמכי הפעלת התיק ב-60 יום נוספים (מעבר ל-60 יום הקבועים בנוהל).
 • הקלה בנושא אימות חתימות על דוחות ומסמכים המוגשים לרשות.
 • מתן אפשרות להגשה של דיווחים במערכת החברות ללא צרוף של העתק סרוק.
 • דחיית מועד ההגשה של דוחות תקופתיים בשלושה חודשים נוספים (מעבר ל-60 יום הקבועים בנוהל).
 • מתן אפשרות להגשה של דוחות תקופתיים לתקופה הקצרה משלושה חודשים.
 • בהגשת דוחות תקופתיים מסלול ירוק המאפשר חריגה בתת סעיף תקציבי ללא צורך בהגשת בקשה לשינויים עד ל20% (בנוהל נקבע 15%).
 • מתן אפשרות להגשה של בקשת שינויים נוספת בתוכנית מאושרת (בנוסף ל-2 הבקשות שניתן להגיש כפי שנקבע בנוהל).
 • אישור להגשת בקשות לשינויים גם לאחר המועד שצוין בנוהל (בנוהל נקבע כי בקשה ראשונה תוגש עד חודשים לפני תום תקופת המו”פ והשנייה תוגש ביחד עם הדוח הכספי הסופי).
 • מתן אפשרות להגשת בקשת שינויים מהותית גם במועד סגירת התיק (לא ניתן על פי הנוהל).
 • דחיית מועד הגשת דוח טכני סופי ודוח כספי סופי בשלושה חודשים נוספים (מעבר ל-90 יום הקבועים בנוהל).
 • מתן אפשרות לביצוע של ביקורת סופית ללא ביקור של רואה החשבון בחברה.
 • הכרה בדוח הכספי הסופי בהוצאות שנצברו בתקופת המו”פ המאושרת ואשר שולמו ונפרעו בפועל לא יאוחר מ-120 יום מתום תקופת המו”פ המאושרת (על פי הנוהל ניתן להכיר בהוצאות ששולמו נפרעו במהלך 60 יום מתום תקופת המו”פ בלבד).
 • מתן אפשרות לפריסה או לדחייה של תשלומי תמלוגים וחובות שוטפים אחרים (בכפוף לתשלום הפרשי ריבית והצמדה).
 • אי עיכוב תשלומים לחברות בשל חובות שוטפים לרשות, בסכום שאינו עולה על 10,000 ש"ח, בגין תקופת דיווח אחרונה בלבד.
 • אי עיכוב תשלומים לחברות בשל אי הגשת אישור רואה חשבון.

 

 

 

 

למידע נוסף ניתן לפנות

רו"ח גלינה גייזרסקי 050-594-3334  galina@mbtcpa.co.il

לרו"ח (משפטן) אייל לבנת: 052-3632125,  eyal@mbtcpa.co.il

דילוג לתוכן