PDF להורדה

הסבת מתקני ייצור סולאריים מאסדרה תעריפית לאסדרת השוק

שנה: 2023

מספר החוזר: 11.2023


ברצוננו לעדכנכם, כי רשות החשמל מאפשרת הסבת מתקנים סולריים (כולל משולבי אגירה) מהאסדרה התעריפית לאסדרת השוק. במסגרת אסדרה זו, בעלי מתקנים אלו לא ימכרו את החשמל אותו ייצרו לחברת החשמל אלא יבצעו עסקאות מול מספקי חשמל פרטיים.

שינויים אלו הינם חלק מתהליכי השינוי בשוק האנרגיה בישראל הנמצא בתהליכי שינוי בהיבטים רבים, ובין השאר, שינוי של מקטעי התעו"ז בתעריפי החשמל, תחילת השתלבות אגירת חשמל ברשת המתח העליון, הגבוה והנמוך, התחלת פעילותם של מספקי חשמל פרטיים ללא אמצעי ייצור, וכן תכניות רשות החשמל להפעלת שוק חשמל משוכלל שיאפשר שילוב של ייצור חשמל, אגירה וצריכה.

מהלך הסבת מתקנים סולריים מביא עמו אפשרויות לשיפור הביצועים הכלכליים של המתקנים, אך במקביל טומן בחובו גם מספר סיכונים אותם יש לבחון ולהתאים במערכי ההסכמים עם השותף היזמי.

עסקאות בעלי עניין במתווה של שותפות במתקן

כלל יזמי האנרגיה הינם בעלים של מספקי חשמל וירטואליים ולאור כך יהיו מעוניינים שהמתקן ימכור את החשמל שמיוצר בו למספק היזם. מצב זה יוצר, באופן מבונה, עסקת בעלי עניין הדורשת הסדרה בין השותפים.

מנגנוני גידור לסיכון הנובע מאסדרת השוק

בניגוד לאסדרה התעריפית, בה סיכון הלקוח הינו סיכון מוגבל בשל התחייבות לתעריף ידוע על ידי רשות החשמל – באסדרת השוק, מתקני הייצור חשופים למחירים לא ידועים בהסכמי מכירת החשמל למספקים.

מצב זה משפיע על מספר תחומים:

  • מימון – לאור כך, שהמתקן נדרש לאתר לקוחות לרכישת החשמל, המממנים, צפויים לנקוט ביתר זהירות בשלבי המימון הראשונים ולדרוש הזרמת הון עצמי בשיעור גבוה יותר, לפחות בשלבי ההפעלה הראשונים של המתקן.
  • מחיר מכירת החשמל – בשלבי הייזום קיימת אי ודאות לגבי מחיר מכירת החשמל הצפוי למתקן (בניגוד לאסדרות התעריפיות) אי ודאות זו תמשך עד למועד בו המתקן יחתום על הסכמי מכירת חשמל מול לקוחות או מול מספקים וירטואליים.

לנוכח כך, שהיזם הינו הגורם המוביל את ייזום הפרויקט, הקמתו, מימונו ובאסדרת השוק גם את ההתקשרויות המסחריות שלו, חשוב להסדיר את מנגנוני ההגנה בתחומים הנ"ל לטובת היישוב, שותף המיעוט.

לאור האפשרות, שניתנה להסבת מתקני הייצור לאסדרת השוק ולאור התקדמות הפרויקטים הסולריים המוסבים לקראת הקמה (בייחוד במכרז מספר 2 לסולארי ואגירה) – אנו ממליצים לקיבוצים לבחון את מערך ההתקשרויות הקיים מול היזמים ולוודא כי הם מקבלים תמורה נאותה בפרויקט.

נשמח לעמוד בקשר על מנת לסייע בבחינה והתאמת העסקאות להסבה למתווה השוק.

 

למידע נוסף ניתן לפנות ל:

רו"ח אלון ראובני:  052-4771747, alonr@mbtcpa.co.il

נמרוד דגן: 052-3713425, nimrod@k-sh.org.il

 

דילוג לתוכן