PDF להורדה

הנחיית רשות המסים "שיוך נכסים בקיבוצים – אופן מיסוי הקיבוץ ויורשי החברים"

שנה: 2021

מספר החוזר: 20.2021


לאחרונה הוציאה רשות המסים הנחייה לגבי אופן הדיווח והמיסוי של הקיבוץ ויורשי החברים בגין שיוך נכסי הקיבוץ.

להלן התייחסותנו להנחיית רשות המסים:

לפי חוות דעת משפטית שקיבלנו – קיימים פערים משמעותיים בין תהליך השיוך המפורט בהנחייה לבין המציאות העובדתית כפי שהיא מתנהלת בתהליכי השיוך בפועל בחלק לא מבוטל מהקיבוצים.

הוראת הביצוע קובעת, כי במקרה של שיוך חלקי כהגדרתו בחוזר, הקיבוץ ישא בחבות המס גם לגבי רווחים שהועברו ליורשים.

יישום הנחיות החוזר עלול להביא לתוצאה בלתי סבירה, בה הקיבוץ יישא בנטל חבות המס בגין חלקם של יורשים\זכאים, שאינם חברים בקיבוץ, בזכויות נכסיות שהוענקו להם מכוח הסדר משפטי מחייב.

לדעתנו, נכון וסביר יהיה, כי נטל המס במקרים אלו יוטל על הנהנים מכספים אלו ולא על הקיבוץ (הקיבוץ ינכה מס במקור מהכסף המועבר לזכאים ויעבירו לרשות המסים).

בנוסף, ההנחיה עלולה להביא לתוצאה לא נכונה במסגרתה זקיפת ההכנסה החייבת לחברים תהא באופן שווה, במקום חלוקה לכל חבר בהתאם לסכומים אותם קיבל בפועל.

יצוין, כי על פי סעיף 60א לפקודת מס הכנסה חישוב המס בקיבוץ מתחדש נעשה בדרך של חלוקת ההכנסה החייבת לחברים – לכל חבר בהתאם לסכומים אותם קיבל בפועל – לפיכך, לדעתנו, יש להיצמד להוראת החוק, כי זקיפת ההכנסה החייבת לחברים תהא באופן שבו לכל חבר תיזקף הכנסה חייבת בהתאם לסכומים אותם קיבל בפועל.

יודגש, כי ההוראה מהווה הנחייה של הרשות לפקידי השומה במיסוי קיבוצים והיא אינה מחייבת את הקיבוצים לפעול בדרך זו.

קיבוץ המעוניין בחוות הדעת המשפטית – יש לפנות ל- infocpa@mbtcpa.co.il

בדבר שאלות נוספות ניתן לפנות לרו"ח רביב ישי: 03-6382811,  raviv@mbtcpa.co.il

דילוג לתוכן