PDF להורדה

הנחיות רשם האגודות השיתופיות לעניין התנהלות אגודות בתקופת הסגר – חגי תשרי

שנה: 2020

מספר החוזר: 116.2020


ספטמבר 2020

חוזר מקצועי מספר 116/20

 

 

ברצוננו לעדכנכם, כי רשם האגודות השיתופיות, פרסם הנחיות לעניין התנהלות אגודות בתקופת הסגר (חגי תשרי).

כחלק מהתוכנית להפחתת התחלואה עקב נגיף הקורונה בישראל, אישרה ממשלת ישראל את המלצת משרד הבריאות להטלת סגר מיום 18 בספטמבר 2020 (ערב ראש השנה) בשעה 14:00, למשך כשלושה שבועות, עד ליום 11 באוקטובר 2020.

לפי הנחיית רשם האגודות השיתופיות האגודות נדרשות לפעול בהתאם להנחיות אלו, הכפופות להוראות משרד ראש הממשלה ומשרד הבריאות.

ההנחיה כוללת התייחסות לכינוס אסיפה כללית וארכה לתקופת כהונה של ועד אגודה (כולל דוגמאות להמחשה).

 

קובץ ההנחיות (מיום 16 בספטמבר 2020) מצורף לחוזר.

 

  

בדבר שאלות נוספות ניתן לפנות לרו"ח אסנת כהן, בטלפון: 03-6382800

osnat@britcpa.co.il

דילוג לתוכן