PDF להורדה

הנחיות מעודכנות של רשם האגודות השיתופיות לעניין ניהול אגודות תחת "שגרת קורונה"

שנה: 2020

מספר החוזר: 107.2020


ברצוננו לעדכנכם, כי רשם האגודות השיתופיות, פרסם הנחיות מעודכנות לעניין ניהול אגודות תחת "שגרת קורונה". נוכח ההבנה כי נגיף הקורונה אינו צפוי להיעלם בעתיד הנראה לעין, ומתוך רצון לאפשר פעילות שוטפת של האגודות לצד "שגרת קורונה", גיבש משרד הרשם הנחיות עדכניות.

נזכיר, כי בצל אי הוודאות שנוצרה בעקבות התפרצות נגיף הקורונה והחשש מהתפשטותו, הוציא משרד הרשם מספר הנחיות בעניין כינוס אסיפות כלליות ותקופת כהונה של ועד אגודה.

משרד הרשם ממליץ, כי האגודות השיתופיות יסדירו בתקנון האגודה במפורש את השימוש באמצעים דיגיטליים, ולמצער את השימוש בהן בתקופת הקורונה ומדגיש, כי הנחיות אלו כפופות להוראות משרד הבריאות בעניין נגיף קורונה.

ההנחיה החדשה כוללת ארבעה נדבכים:

  1. הוראות מעודכנות לכינוס אסיפה כללית בתקופת קורונה וקיום הצבעה גלויה.
  2. הנחיות לקיום הצבעות חשאיות בהתאם להוראות ה"תו הסגול" של משרד הבריאות.
  3. ארכה כללית להגשת דוח כספי לשנת 2019 עד לתאריך 30 בנובמבר 2020[1].
  4. שאלות ותשובות לעניין פעילות האגודות בתקופת הקורונה.

בנוסף, מבהיר משרד הרשם, כי ההנחיות שניתנו בעבר לעניין תקופת כהונה של ועד האגודה – בטלות וכי יש לקיים בחירות לוועד ההנהלה בהתאם להוראות הפקודה, התקנות והאמור בהנחיה המעודכנת (ההנחיה האמורה לעיל, מיום 20 באוגוסט 2020).

להורדת קובץ ההנחיות המעודכן – לחצו כאן. כמו כן, הקובץ נמצא באתרנו (מצורף לחוזר).

 

 בדבר שאלות נוספות ניתן לפנות לרו"ח אסנת כהן, בטלפון: 03-6382800

osnat@britcpa.co.il

[1] ראו חוזרנו 100/20.

דילוג לתוכן