PDF להורדה

הרחבת זכויות עובדי שמירה, אבטחה ומוקד

שנה: 2023

מספר החוזר: 32.2023


ברצוננו לעדכנכם לגבי צווים בתחום דיני העבודה, שנחתמו לצורך אכיפה מנהלית של עובדי שמירה, אבטחה ומוקד, בהתאם לסעיפים המסמיכים בחוק להגברת האכיפה בדיני עבודה.

צו ההרחבה בענף השמירה והאבטחה, נכנס לתוקף ב-1 בספטמבר 2022. הצו חל על כל עובד מעל גיל 18, המבצע עבודת שמירה או אבטחה אצל מזמין שירות (למעט עובד המועסק בטיולים או משלחות). עיקרו של ההסכם, שהוראותיו הורחבו, הוא בקביעת שכר מינימום ענפי.

יודגש, כי על פי סעיף 16[1] לחוק הגברת האכיפה בדיני עבודה מוטל עיצום כספי גם על מזמין השירות בגין הפרת חוקי העבודה ולא רק על המעסיק הישיר.

להלן עיקרי הצווים לצורך האכיפה המנהלית לפי הסעיפים המסמיכים בחוק להגברת האכיפה:

 • עובד שמירה זכאי לשכר של מינימום 10% מעל שכר המינימום לפי הדין.
 • עובד שמירה שסיים הכשרה ומועסק בתפקיד הדורש הכשרה זו – יקבל שכר מינימלי בהתאם לטבלה בסעיף 6(ב) לצו ההרחבה.
 • הפרשות בגין קרן השתלמות יבוצעו על בסיס שכר המינימום (ולא שכר המינימום הענפי).
 • המנוחה השבועית בענף תהיה בת 36 שעות בזמן שבין 16:00 ביום שישי לבין 4:00 בבוקר יום ראשון. כל שעת עבודה במתחם שעות זה תזכה את העובד בגמול מנוחה שבועית.

 

להלן טבלת שכר צו הרחבה שמירה בהתאם לסעיף 6(ב) לצו ההרחבה:

סוג ההכשרה משך ההכשרה בימים השכר מעל שכר המינימום
בודק בטחוני 4 10% מעל שכר המינימום
מאבטח בסיסי 6 15% מעל שכר המינימום
בודק בטחוני/סדרן באירועי תרבות וספורט 6 15% מעל שכר המינימום
מאבטח מתקדם ב' 8 30% מעל שכר המינימום
מאבטח מתקדם א' 15 40% מעל שכר המינימום
מאבטח עוטף ירושלים 20 60% מעל שכר המינימום
מאבטח בכיר ב' 24 60% מעל שכר המינימום

 

צו הרחבה בשירות המוקד והסיור נכנס לתוקף החל מיום 1 בינואר 2023:

ההסכם, שהצו מרחיב, מסדיר את תנאי העבודה של העובדים בשירות המוקד והסיור, שלא חל לגביהם צו ההרחבה בענף השמירה והאבטחה. הצו חל על כל חברה או מעסיק המספקים שירותי מוקד סיור ואינם מספקים שירותי שמירה ואבטחה ואינם בעלי רישיון קבלן בתחום השמירה והאבטחה.

הצו חל על כל עובד המועסק אצל חברה או מעסיק כאמור, כמוקדן במוקד מבצעי, או סייר (לרבות אחראי משמרת מוקד, אחראי משמרת סיור, מנהלי אזור ומנהלי סיור).

 • שכר מינימום ענפי – מורכב משכר המינימום הקבוע בחוק בתוספת ענפית לפי ותק, בהתאם לטבלה בסעיף 7.1 לצו ההרחבה. עובד ששכרו הוא מעל שכר המינימום לא זכאי לתוספת הענפית.
 • שעות נוספות – ישולמו על פי הקבוע בחוק, אולם מעסיק רשאי, בהסכמת העובד בכתב (בנוסח המופיע בצו ההרחבה), לשלם תוספת של 9% בעד כל שעת עבודה ביום חול חלף תשלום עבור שעות נוספות (לא במנוחה שבועית וחג). הסכמה זו ניתנת לביטול 30 יום מראש על ידי מעסיק או עובד, באמצעות הודעה בכתב.
 • מענק היקף משרה – למי שעובד מעל 170 שעות בחודש, לא מהווה חלק מהשכר המבוטח.

 

 • הפקדות פנסיוניות:
  • בקרן פנסיה מקיפה חדשה, ללא שינוי מצו ההרחבה לפנסיה חובה, בשיעורים הבאים: 6.5% לתגמולים (מעסיק), 6% לתגמולים (עובד), 8.33% לפיצויים.
  • בקרן פנסיה מקיפה ותיקה – 7.5% תגמולי מעסיק, 7% תגמולי עובד, 6% פיצויי פיטורים, ועוד 2.33% לרכיב פיצויים.
  • בקופה שאינה קרן פנסיה מקיפה – 6.5% תגמולי מעסיק, 6% תגמולי עובד, 8.33% פיצויים.
 • פיצויי פיטורים – הפרשות בסך 8.33% כאמור יבואו במקום פיצויי פיטורים לפי סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורין. פיצויי פיטורים יימסרו לעובד בכל מקרה ולמעט אם נשללה זכותו לפי סעיפים 16 ו-17 לחוק.
 • קרן השתלמות – עובד שהשלים לפחות שתי שנות עבודה אצל המעסיק, זכאי להפרשה לקרן השתלמות לפי השיעורים המפורטים בסעיף 10.7 לצו ההרחבה.
 • מענק מצוינות ומענק רבעוני – כמפורט בסעיף 12 לצו ההרחבה. מענקים אלו לא נכללים בשכר המבוטח של העובד.
 • דמי חגים – בהתאם לצו ההרחבה ולחוק שעות עבודה ומנוחה.

 

 

 

לעזרה ומידע נוסף ניתן לפנות ל:

רו"ח (משפטן) אייל לבנת: 052-3632125,  eyal@mbtcpa.co.il

כלכלנית אלכס ידין: 054-589-9917,  alex.y@mbtcpa.co.il

[1] (א)   נמסרה למעסיק, שהוא קבלן, דרישת תשלום בשל הפרת חובה לפי הוראת חיקוק המנויה בתוספת השלישית, כלפי עובדו, וחובה כאמור חלה לפי הוראות פרק ג', למעט הוראת סעיף 27, גם על מזמין שירות, יודיע על כך הממונה למזמין השירות בצירוף העתק מדרישת התשלום שנמסרה לקבלן, ויתרה במזמין השירות, בכתב, כי אם לא תתוקן ההפרה או שמזמין השירות לא יפעל בתום לב לביטול החוזה ולחילוט ערובה שנתן הקבלן, בתוך 30 ימים ממועד מסירת ההודעה לפי סעיף קטן זה, תימסר לו הודעה על כוונת חיוב לפי הוראות סעיף קטן (ב).

(ב)   לא תוקנה ההפרה או לא פעל מזמין שירות בתום לב לביטול החוזה ולחילוט ערובה, שנתן הקבלן, בתוך התקופה האמורה בסעיף קטן (א), ימסור הממונה למזמין השירות הודעה על כוונת חיוב, ויחולו לגבי מזמין השירות, לעניין ההפרות שבתוספת השלישית, ההוראות לפי סימן א', למעט סעיף 14, בשינויים המחויבים; סכומי העיצומים הכספיים ייקבעו לפי החלק בתוספת השנייה שבו קבועה אותה הפרה.

(ג)    נשלחה לקבלן התראה מנהלית, הודעה על כוונת חיוב או החלטה של הממונה שלא להטיל עיצום כספי, בעניין הפרת הוראה המנויה בתוספת השלישית, ישלח הממונה העתק ממנה למזמין השירות, ואולם אין באי-משלוח כאמור, כדי לגרוע מהוראות סעיף זה.

 

דילוג לתוכן