PDF להורדה

הנחיות לעניין הפרשות לפנסיה למעסיק עובד זר שתקנות הפיקדון אינן חלות עליו

שנה: 2023

מספר החוזר: 33.2023


ברצוננו לעדכנכם, כי משרד העבודה פרסם הנחיות לעניין הפרשות לפנסיה למעסיק עובד זר שתקנות הפיקדון אינן חלות עליו.

בהתאם להנחיות חובת ההפקדה חלה על:

  1. מעסיק בענף הרשום בתוספת השנייה לחוק[1] – ישלם בעד כל עובד זר בעל רישיון לעבודה באותו ענף שהוא מעסיק.
  2. חברת סיעוד – תשלם, בעד כל עובד זר, בעל רישיון לעבודה בענף הסיעוד, שהיא מעסיקה למתן שירותי סיעוד למי שקיבל היתר.

צו ההרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק, אשר נכנס לתוקף בשנת 2008, קובע כי כל עובד בישראל זכאי להפרשות עבור ביטוח פנסיוני מהמעסיק. חובה זו חלה גם על מעסיקים של עובדים זרים. שיעורי ההפרשה לקרן הפיקדון של העובדים הזרים זהים לשיעורי ההפרשה בהם חב המעסיק לביטוח פנסיוני של עובדים ישראלים.

להלן עיקרי ההנחיות:

  • בענפים בהם לא נקבעה החובה להפקדה בקרן הפיקדון, כמו למשל מטופלים בענף הסיעוד, קיים קושי לבטח בקרן פנסיה. לכן חלה הלכת ה"ביצוע בקירוב", אשר נקבעה על ידי בית הדין לעבודה. הלכה זו קובעת, כי על המעסיק להפריש לעובד עבור ביטוח פנסיוני ופיצויי פיטורים לחשבון נפרד או באופן דומה אחר.

יובהר, כי מאחר שההפרשות אינן מועברות לקרן פנסיה, החובה חלה על חלקו של המעסיק בלבד.

  • מדי חודש יש להפריש משכר הבסיס של העובד הזר סך של 12.5%.
  • ההפרשה לפנסיה תחל לאחר 6 חודשי עבודה.
  • התשלום יכול להתבצע באחת משתי האפשרויות הבאות:
  • הפקדה חודשית עם תשלום השכר החודשי (רצוי לחשבון בנק נפרד).
  • בסיום יחסי העבודה (ולא עם עזיבת הארץ) – המעסיק ישלם למטפל פיצוי בגובה ההפרשות, שהיה עליו להפריש לעובד במהלך תקופת עבודתו, עבור ביטוח פנסיוני ופיצויי פיטורין.

היות וסכומים אלו עשויים להגיע לעשרות אלפי שקלים, מומלץ להפקיד את הסכום מדי חודש.

  • במידה והעובד זכאי לפיצויי פיטורים לאחר השלמת שנת עבודה ראשונה – הפיצויים יחושבו באופן הבא:

השכר האחרון כפול מספר השנים שעבד. באם המעסיק הפריש בגין פיצויי פיטורין חודש בחודשו, עליו לשלם לעובד 8.33% החל מהיום הראשון להעסקה (6% + השלמה לפיצויי פיטורין בסך % 2.33).

 

 

 

 

לעזרה בהגשת בקשות ומידע נוסף ניתן לפנות ל:

רו"ח (משפטן) אייל לבנת: 052-3632125,  eyal@mbtcpa.co.il

כלכלנית אלכס ידין: 054-589-9917,  alex.y@mbtcpa.co.il

 

[1] תקנות עובדים זרים (פיקדון לעובדים זרים), תשע"ו-2016, תוספת שנייה (תקנה 2):

(1) מעסיק בענף הבניין או בעבודה בטכנולוגיה ייחודית;

(2) מעסיק בענף המלונאות;

(3) מעסיק בענף התעשייה;

(4) מעסיק בענף מוסדות סיעוד.

דילוג לתוכן