PDF להורדה

הנחיות למסירת טופס 106 דיגיטלי לעובד כאמצעי יחיד

שנה: 2022

מספר החוזר: 85.2022


במטרה להתאים את המערכות לצרכים המשתנים במשק ולהקל על המעסיקים, רשות המסים מאפשרת למעסיקים למסור טופס 106 דיגיטלי לעובדיהם, שיבחרו בכך, כאמצעי מסירה יחיד (כלומר ללא צורך במסירת טופס ידני), זאת בכפוף לתנאים שיפורטו להלן.

נזכיר, כי תקנה 13 לתקנות מס הכנסה קובעת, כי מעסיק ששילם משכורת לעובד, מחויב למסור לעובד, פעם בשנה, אישור בטופס 106 בדבר כל המשכורת השנתית ששילם לו והמס שנוכה ממנה, בין אם נוכה מס ובין אם לאו. עד כה ניתן האישור מודפס, גם אם נמסר, בנוסף אליו, עותק דיגיטלי של הטופס.

להלן התנאים למסירת טופס 106 דיגיטלי לעובד כאמצעי יחיד:

  1. הסכמת העובד לקבלת טופס 106 דיגיטלי:
  • יש לקבל את הסכמת העובד, בכתב או באופן ממוחשב, לקבל את טופס 106 באופן דיגיטלי ולא בדרך של דפוס.
  • עובד רשאי, בכל עת, לחזור בו בכתב או באופן ממוחשב, מהסכמתו למסירת טופס 106 דיגיטלי והמעסיק יפעל לפי הודעתו החל בחודש שלאחר החודש שבו הודיע העובד כאמור.
  • הסכמת העובד תישמר כחלק ממערכת החשבונות של המעסיק.
  1. עובד שהסכים לקבל את טופס 106 באופן דיגיטלי, יקבל את הטופס הדיגיטלי באחת מהדרכים הבאות:
  • שליחת הטופס לכתובת דואר אלקטרוני מטעם המעסיק[1], דהיינו כתובת דואר אלקטרוני שיוחדה לעובד במערכת הדואר האלקטרוני מטעם המעסיק ונמצאת בשימושו הבלעדי של העובד.
  • באמצעות אתר אינטרנט מאובטח מטעם המעסיק1, שאליו יכול העובד להיכנס עם סיסמה אישית ראשונית שמסר לו המעסיק, ושבו יוכל לצפות בטופס.
  • שליחת הטופס לכתובת דואר אלקטרוני פרטית1 של העובד. העובד ימסור למעסיק את כתובת הדואר האלקטרוני הפרטית שלו, והוא רשאי להודיע למעסיק על החלפתה בכל עת.

כאמור לעיל, מעסיק שמסר לעובד את טופס 106 הדיגיטלי באחת מהדרכים הנ"ל, יאפשר לעובד לקבל את הטופס גם בצורה מודפסת, על פי בקשתו.

  1. שמירה על פרטיות העובד ואמיתות המידע: העברת המידע מהמעסיק לעובד תיעשה תוך שימוש באמצעים סבירים, שיבטיחו כי הגישה לטופס 106 הדיגיטלי והצפייה במידע שבו תהיה לעובד בלבד, או בהרשאתו.

בדבר שאלות נוספות ניתן לפנות לרו"ח זוהר קומה: 04-6002153,  zohark@britcpa.co.il

[1] כהגדרתן בתקנות הגנת השכר (דרכים מיוחדות למסירת תלושי שכר), תשע"ז-2017.

דילוג לתוכן