PDF להורדה

הנחיות חדשות של רשמת האגודות השיתופיות

שנה: 2021

מספר החוזר: 67.2021


ברצוננו לעדכנכם, כי עם הסרת מגבלות הקורונה, הוציאה רשמת האגודות השיתופיות הנחיות חדשות בנוגע לכינוס אסיפה והצבעה באמצעים דיגיטליים ובחירות לרשויות האגודה וגילוי דעת בנושא ייפויי כוח.

הנחיה מספר 1/21 – כינוס אסיפות כלליות והצבעות באמצעים דיגיטליים לרשויות האגודה

בעקבות התפרצות נגיף הקורונה וההגבלות שקבעה ממשלת ישראל בכדי למנוע את התפשטותו, פרסם משרד הרשמת מספר הנחיות בנוגע לכינוס אסיפות כלליות ועריכת הצבעות באגודות שיתופיות. נוכח הירידה ברמת התחלואה וההקלות בהגבלות הקורונה גובשה ההנחיה המעודכנת.

הנחייה זו מחליפה את ההנחיות הקודמות שניתנו בעניין וכפופה להוראות משרד הבריאות, ואשר מתעדכנות מעת לעת.

הנחיה מספר 2/21 – גילוי דעת – ייפוי כוח באסיפה הכללית ובהצבעות

גילוי הדעת נועד להבהיר סוגיות שהתעוררו בעניין השימוש בייפויי כוח באסיפות כלליות לרבות הצבעות בקלפי.

הנחיה מספר 3/21 – בחירות לרשויות האגודה

ההנחיות הקודמות שניתנו לעניין הארכת תקופת כהונה של ועד האגודה בתקופת מגבלות הקורונה בטלות. מעתה, לא תאושר הארכת כהונה אוטומטית, ולפיכך אגודה שנסתיימה תקופת כהונת הוועד שלה, נדרשת לקיים בחירות לוועד האגודה כבימים כתיקונם, בהתאם להוראות הדין.

להנחיות באתר האינטרנט של האגף לאיגוד שיתופי:

להנחיה מספר 1/21 – לחצו כאן

הנחיה מספר 2/21 – לחצו כאן

הנחיה מספר 3/21 – לחצו כאן

 

 

בדבר שאלות נוספות ניתן לפנות לרו"ח אסנת כהן: 03-6382800, osnat@britcpa.co.il

דילוג לתוכן