PDF להורדה

הנחיות ותעריפים נורמטיביים – דוחות כספיים לשנת 2020

שנה: 2021

מספר החוזר: 6.2021


ברית פיקוח פרסמה, כמדי שנה, את האוגדן "הנחיות ותעריפים נורמטיביים לדוחות הכספיים לשנת 2020, לסקטור ההתיישבותי והחקלאי". אוגדן, הכולל הנחיות ותעריפים נורמטיביים הרלבנטיים לצורך עריכת הדוחות הכספיים לשנת 2020, בסקטור ההתיישבותי והחקלאי.

התעריפים הנורמטיביים בחקלאות מתבססים, בין היתר, על חוזרים חקלאיים שהוציאה בעבר החטיבה המקצועית – תחום החקלאות ברשות המסים, כאשר הם מותאמים לשינויים במדדים הרלבנטיים.

לצורך עריכת הדוחות הכספיים ניתן להשתמש בתעריפים אלו או על בסיס העלות בפועל (נתונים תמחיריים). עם זאת, יודגש, כי יש לשמור על עקרון העקביות ביישום חישוב ערך המלאי (נורמטיבי או בפועל).

שיטת העלות בפועל (השיטה המועדפת) תיושם במקום שמערכת המידע מאפשרת ניתוח העלויות וכימותן (כספית וכמותית) ברמת מהימנות סבירה.

כמו כן, יודגש, כי קביעת ערך המלאי תבוצע בהתאם לכלל החשבונאי הקובע, כי המלאי יוצג לפי הנמוך מבין עלות לשווי מימוש, נטו.

השפעת פרסום תקן חשבונאות מספר 42 – חקלאות

בחוזרנו 161/20 דיווחנו לכם על פרסומו של תקן חשבונאות מספר 42 – חקלאות, אשר חל  על דוחות כספיים לשנת 2021 ואילך (יישום מוקדם יותר מומלץ). התקן קובע את הטיפול החשבונאי בנכסים ביולוגיים ובתוצרת חקלאית בנקודת האסיף.

דהיינו, החל מהדוחות הכספיים לשנת 2021 בחישוב ערך המלאי החקלאי – לא קיימת יותר האפשרות להתבסס על התעריפים הנורמטיביים. ערך המלאי יחושב לפי מודל העלות או מודל השווי ההוגן בניכוי עלויות מכירה.

 

כאמור, ניתן ליישם את התקן החל מהדוחות הכספיים לשנת 2020. עם זאת, גם אם התקן ייושם החל מהדוחות הכספיים לשנת 2021, כבר בדוחות לשנת 2020 יש לתת גילוי להשפעת המעבר בשנת 2021 לחישוב לפי מודל העלות או השווי ההוגן. על כן, היערכות מקדימה נדרשת מבעוד מועד.

 

לקוחות הברית המעוניינים באוגדן – יש לפנות ל- infocpa@mbtcpa.co.il

 

 

לשאלות והבהרות נוספות ניתן לפנות לרואה החשבון ממשרדנו המטפל בכם.

דילוג לתוכן