PDF להורדה

הלוואות בערבות מדינה – מסלול קורונה – עדכון

שנה: 2020

מספר החוזר: 61.2020


בהמשך לחוזרנו 44/20 בנושא הלוואות בערבות מדינה, ברצוננו לעדכנכם, על הודעת החשב הכללי, בדבר עדכונים למסלול מיוחד ומזורז לעסקים, שיציגו קשר בין הקשיים התזרימיים וצרכי ההון החוזר של העסק לבין התפרצות נגיף הקורונה.

להלן עיקרי התנאים המעודכנים בהם ניתנות ההלוואות:

תנאי הלוואה לעסקים קטנים ובינוניים – עסק עם מחזור של עד 400 מיליון ש"ח

  • סכום ההלוואה המרבי לעסקים, שמחזור פעילותם בשנת 2019 היה עד 20 מיליון ש"ח – זכאות לפי 16% מהמחזר השנתי בשנת 2019.
  • סכום הלוואה מרבי לעסקים, שמחזור פעילותם בשנת 2019 עלה על 20 מיליון ש"ח – זכאות לפי 8% מהמחזור השנתי בשנת 2019.

פריסה עד 5 שנים ודחיית תשלומי הקרן ל-12 חודשים. ימי טיפול בבקשה – עד 7 ימי עסקים. הלוואות ניתנות ללא עמלות או תשלומים נוספים לבנק או למדינה. יידרש פיקדון של  5% בלבד מסכום ההלוואה.

תשלום מלא של הריבית על ידי המדינה בשנה הראשונה והחל מהשנה השנייה ואילך ריבית ממוצעת של פריים + 1.5%.

במידה ותאושר הלוואה בסכום הנמוך מתקרת הזכאות לעסק או על פי בקשתו, ניתן להגיש בקשה להלוואה משלימה לאחר חודש, באמצעות פנייה לגוף המתאם, שפרטיו מופיעים במכתב אישור ההלוואה שיישלח.

במידה והבקשה תידחה על ידי הבנק, ניתן להגיש בקשה לבנק אחר או לחברת כרטיסי אשראי מיד עם העדכון על סגירת הבקשה בבנק.

תנאי הלוואה לעסקים גדולים – עסק עם מחזור מעל 400 מיליון ש"ח

סכום הלוואה – עד 8% מהמחזור ולא יותר מ-100 מיליון ש"ח[1].

פריסה עד 5 שנים עם 12חודשי גרייס. ההלוואות ניתנות ללא עמלות או תשלומים נוספים לבנק או למדינה. פיקדון עד 5% בלבד מסכום ההלוואה.

במידה ותאושר הלוואה בסכום הנמוך מתקרת הזכאות לעסק או מסכום בקשתו, ניתן להגיש בקשה להלוואה משלימה לאחר חודש באמצעות פנייה לגוף המתאם שפרטיו מופיעים במכתב אישור ההלוואה שיישלח.

במידה והבקשה תידחה על ידי הבנק, ניתן להגיש בקשה לבנק אחר או לגוף מוסדי נוסף מיד עם העדכון על סגירת הבקשה בבנק.

תנאי סף לעסקים קטנים ובינוניים

העסק רשום בישראל כעוסק פטור / עוסק מורשה / חברה / שותפות / אגודה שיתופית / עמותה.

מחזור העסקים בשנה שקדמה לבקשה הינו עד 400 מיליון ש"ח.

העסק נקלע לקשיים תזרימיים בעקבות התפשטות נגיף קורונה.

לא התקבלה הלוואה מהקרן לעסקים גדולים להתמודדות עם התפשטות נגיף הקורונה.

תנאי סף לעסקים גדולים

העסק רשום בישראל כחברה / שותפות / אגודה שיתופית / עמותה.

מחזור העסקים בשנה שקדמה לבקשת ההלוואה עולה על 400 מיליון ש"ח.

העסק נקלע לקשיים תזרימיים בעקבות התפשטות נגיף הקורונה.

העסק מעסיק לפחות 100 עובדים בישראל.

לפחות 50% מהנכסים היצרניים או הקניין הרוחני של העסק רשומים בישראל.

לא התקבלה הלוואה מהקרן לעסקים קטנים ובינוניים להתמודדות עם התפשטות נגיף הקורונה.

 

 

 

לעזרה בהגשת בקשות להלוואות ומידע נוסף ניתן לפנות ל:

רו"ח (משפטן) אייל לבנת, בטלפון 052-3632125,   eyal@mbtcpa.co.il

רו"ח אבי אלמגור, בטלפון 052-3287049,   avim@mbtcpa.co.il

[1] עבור חברות הייטק סכום ההלוואה הינו עד 8% מהמחזור או עד 8% מסך ההוצאות, למעט הוצאות מימון, לפי הגבוה מבין השניים, אך לא יותר מ-100 מיליון ש"ח.

דילוג לתוכן