PDF להורדה

הלוואות בערבות מדינה לעד 10 שנים

שנה: 2021

מספר החוזר: 24.2021


בהמשך לחוזרינו 61/20 ו-82/20 בדבר מתן הלוואות בערבות מדינה לעסקים, ברצוננו לעדכנכם בדבר עדכון לתנאי ההלוואה בערבות מדינה לתקופה של עד 10 שנים (במקום 5 שנים עד כה).

תנאי ההלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים

  • פריסה – עד 10 שנים (במקום 5 שנים) ודחיית תשלומי הקרן עד 12 חודשים.
  • סכום ההלוואה – עד 40% מהמחזור השנתי (במקום 8%-16%) ועד 20 מיליון ש"ח.
  • ימי טיפול – עד 7 ימי עסקים.
  • עמלות – ללא עמלות או תשלומים נוספים לבנק או למדינה.
  • פיקדון – עד 5% בלבד.
  • ריבית – בשנה הראשונה תשלום מלא של הריבית על ידי המדינה. החל מהשנה השנייה ואילך ריבית ממוצעת של פריים + 1.5%.

יצוין, כי קיימת אפשרות להגיש בקשה לקבלת הלוואה משלימה.

תנאי ההלוואות בערבות מדינה לעסקים גדולים

  • פריסה – עד 5 שנים עם דחיית תשלומי הקרן ב-12 חודשים.
  • סכום ההלוואה – עד 8% מהמחזור ולא יותר מ-100 מיליון ש"ח.
  • עמלות – ההלוואות ניתנות ללא עמלות או תשלומים נוספים לבנק או למדינה.
  • פיקדון – עד 5% בלבד.

 

 

לעזרה בהגשת בקשות ומידע נוסף ניתן לפנות ל:

רו"ח (משפטן) אייל לבנת: 052-3632125,   eyal@mbtcpa.co.il

רו"ח אבי אלמגור: 052-3287049,   avim@mbtcpa.co.il

 

  

חוזרים נוספים בתחום התעשייה וחוקי העידוד ניתן לראות באתרנו

https://britcpa.co.il/hozrim/?hozrim_category=41&hozrim_select_year=&hozrim_select_number=

דילוג לתוכן