PDF להורדה

הלוואה בערבות מדינה – מסלול "מילואים"

שנה: 2024

מספר החוזר: 18.2024


ברצוננו לעדכנכם, כי המדינה השיקה קרן הלוואות מסובסדות לבעלי עסקים המשרתים במילואים.

מסלול "מילואים" נועד לתת מענה לציבור משרתי המילואים בעלי עסקים ולסייע בהתמודדות עם קשיי תזרים וצרכי הון חוזר בעקבות מלחמת "חרבות ברזל".

בקשות להלוואות במסלול זה ניתן להגיש עד ליום 31 במרץ 2024.

התנאים לקבלת ההלוואה

  • עסק, שבעליו הינו עצמאי הנמנה עם ציבור משרתי המילואים ומגויסי צו 8, החל מיום 7 באוקטובר 2023, אשר שירת 30 ימים או יותר.
  • עוסק פטור או עסק קטן, שמחזור הכנסותיו עד 10 מיליון ש"ח. במקרה של חברה בע"מ – שיעור האחזקה המינימלי במניות החברה של משרת המילואים לא יפחת מ-25%.

יובהר, כי תנאים אלו מתווספים לתנאי הסף, המפורטים באתר הקרן, אשר עשויים להשתנות מעת לעת.

להלן עיקרי תנאי ההלוואה

 

סכום הלוואה מרבי 500,000 ש"ח או 8% ממחזור המכירות, לפי הגבוה מבניהם.
שיעור ריבית שיעור הריבית הממוצע בהלוואות, שיועמדו על ידי נותן אשראי, יהיה במרווח שלא יעלה על ריבית הפריים.
בטוחה מרבית לא יידרשו בטוחות, אלא במקרים חריגים ובכפוף לאישור ועדת האשראי.
תקופת החזר כוללת עד 5 שנים.
דחיית תשלום קרן ההלוואה וריבית (תקופת גרייס) דחיית תשלום קרן ההלוואה וריבית ל-12 חודשים. בתקופת הגרייס לא ישלם הלווה את תשלומי הקרן ו/או הריבית.
תשלום מרכיב הריבית בשנה הראשונה המדינה תישא בעלות הריבית של שנת ההחזר הראשונה. עלות זו תחושב בהתאם לשיעור הריבית שנקבע בהלוואה או בשיעור ריבית הפריים, לפי הנמוך.
תשלומי עמלות ואגרות עסק לא יידרש לשלם עמלה או אגרה.

 

 

 

 

 

 

למידע נוסף ניתן לפנות ל:

רו"ח אבי אלמגור: 0523-287049,  avim@mbtcpa.co.il

רו"ח (משפטן) אייל לבנת: 052-3632125,  eyal@mbtcpa.co.il

דילוג לתוכן