PDF להורדה

הכרה בהעתק חשבונית בגין עסקה שבוצעה – הארכת תקופת ההקלה

שנה: 2020

מספר החוזר: 114.2020


ברצוננו לעדכנכם, בדבר הודעת רשות המסים המאריכה את תקופת ההקלה לשעת חירום לעניין הכרה בהעתק חשבונית בגין עסקה שבוצעה – עד ליום 31 בדצמבר 2020.

נזכיר, כי במהלך חודש מרץ 2020 פורסמה החלטת מיסוי[1] שכותרתה "הקלה לשעת חירום – הכרה בהעתק חשבונית בגין עסקה שבוצעה החל מיום 1 במרץ 2020 ועד ליום 31 במאי 2020"[2].

החלטת המיסוי קבעה, כי לצורך ניכוי מס תשומות על ידי עוסק, ספק יורשה לשלוח לעוסק עותק של חשבונית מס סרוקה בדואר אלקטרוני, ללא חתימה אלקטרונית, ובד בבד ישלח הספק לעוסק עותק "מקור" של חשבונית המס כעותק קשיח.

מקבל חשבונית המס יתעד את קבלתה במסמכי הנהלת החשבונות ויהיה רשאי לנכות מס תשומות בהסתמך על חשבונית המס, שנשלחה בדואר אלקטרוני ללא חתימה דיגיטלית, בכפוף לתנאים המפורטים בהחלטת המיסוי.

רשות המסים מבקשת להבהיר, כי ההקלה האמורה ניתנה לתקופה מוגבלת לנוכח הקושי שנוצר בעקבות משבר הקורונה. יחד עם זאת, לאור ההגבלות הקיימות בשל התמשכות משבר הקורונה, הוחלט, כאמור לעיל, להאריך את תקופת ההקלה, בכפוף לתנאים המפורטים בהחלטת המיסוי, עד ליום 31 בדצמבר 2020.

 

 

 

בדבר שאלות נוספות ניתן לפנות לרו"ח זוהר קומה, בטלפון: 04-6002162,

zohark@britcpa.co.il

[1]  החלטת מיסוי מספר 6782/20.

[2]  ראו חוזרנו 40/20.

דילוג לתוכן