PDF להורדה

הכרה בהעתק חשבונית בגין עסקה שבוצעה – הארכה נוספת של תקופת ההקלה

שנה: 2021

מספר החוזר: 25.2021


ברצוננו לעדכנכם, בדבר הודעת רשות המסים על הארכת תקופת ההקלה לשעת חירום של "הכרה בהעתק חשבונית בגין עסקה שבוצעה" עד ליום 30 ביוני 2021.

נזכיר, כי במהלך חודש מרץ 2020 פורסמה החלטת מיסוי[1] שכותרתה "הקלה לשעת חירום – הכרה בהעתק חשבונית בגין עסקה שבוצעה החל מיום 1 במרץ 2020 ועד ליום 31 במאי 2020". ביום 15 בספטמבר 2020 הוארכה תקופת ההקלה עד ליום 31 בדצמבר 2020[2].

החלטת המיסוי קובעת, כי לצרכי ניכוי מס תשומות על ידי עוסק, יורשה ספק לשלוח לעוסק עותק של חשבונית מס סרוקה בדואר אלקטרוני, ללא חתימה אלקטרונית, ובד בבד ישלח הספק לעוסק עותק "מקור" של חשבונית המס כעותק קשיח. מקבל חשבונית המס יתעד את קבלתה במסמכי הנהלת החשבונות ויהיה רשאי לנכות מס תשומות בהסתמך על חשבונית המס שנשלחה בדואר אלקטרוני, ללא חתימה דיגיטלית, בכפוף לתנאים המפורטים בהחלטת המיסוי.

רשות המסים מבקשת להבהיר, כי ההקלה האמורה ניתנה לתקופה מוגבלת לנוכח הקושי שנוצר בעקבות משבר הקורונה. יחד עם זאת, לאור התמשכות ההגבלות עקב משבר הקורונה, הוחלט, כאמור לעיל, להאריך את תקופת ההקלה, בכפוף לתנאים המפורטים בהחלטת המיסוי, עד ליום 30 ביוני 2021.

 

  

 

בדבר שאלות נוספות ניתן לפנות לרו"ח זוהר קומה, בטלפון: 04-6002162,

zohark@britcpa.co.il

 

[1]  החלטת מיסוי מספר 6782/20.

[2]  ראו חוזרינו 114/20 ו-40/20.

 

דילוג לתוכן