PDF להורדה

הכנסות מפנסיה מוקדמת ו/או קצבת אובדן כושר עבודה – יחויבו בדמי ביטוח לאומי

שנה: 2019

מספר החוזר: 88.2019


לאחרונה מקבלים חברי קיבוצים הודעת תשלום דמי ביטוח בגין הכנסות מפנסיה מוקדמת או אובדן כושר עבודה שמשלמן לא ניכה מהן, בעת התשלום, דמי ביטוח (החיוב הינו על השנים 2016-17).

הודעות אלו הן בהתאם לחוזר המוסד לביטוח לאומי[1], הקובע חובת תשלום דמי ביטוח לאומי מהכנסות מפנסיה מוקדמת ו/או אובדן כושר עבודה.

בהתאם לחוזר, על חברות הביטוח לנכות דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות מ"פנסיה מוקדמת". בהתאם לחוק הביטוח הלאומי (סעיפים 345 א' ו-ב') הכנסה מ"פנסיה מוקדמת" כוללת גם קצבה בשל נכות או אובדן כושר עבודה מלא או חלקי, שנרכשה מכוח חיקוק או הסכם עבודה.

נזכיר, כי קיימים שלושה סוגי פוליסה:

–      פוליסה מכוח חיקוק או הסכם עבודה – חובת הניכוי במקור מקצבת המבוטח חלה על משלם הקצבה.

–      פוליסה פרטית – חובת התשלום חלה על המבוטח.

–      פוליסה של עובד עצמאי – חובת התשלום חלה על המבוטח.

נציין, כי עד כה, החיובים שנשלחו לקיבוצים היו רק לגבי הכנסות מפוליסה פרטית (במקרים בהם היה מדובר בפוליסה שנעשת מכוח חיקוק או הסכם עבודה – הפנייה היתה למשלם הקיצבה).

שינויים שחלו בעקבות פרסום החוזר

–    אין לעשות הבחנה בין קצבה המשתלמת מכוח חיקוק לבין פוליסה פרטית.

–    בתהליך סגירת שנה ייבדקו כל דיווחי הפנסיה/אובדן כושר עבודה שהתקבלו בדיווח טופס 126 של השנה הקודמת, שלא נוכו מהם דמי ביטוח, ובמקרים בהם המבוטחים אינם פטורים מתשלום דמי ביטוח – ייתבצע חיוב בדמי ביטוח.

 

–    באם המבוטח אינו פטור מתשלום דמי ביטוח – תישלח המערכת באופן אוטומטי הודעת ברור עבור הכנסה זו.

למבוטח יינתן פרק זמן של 60 יום להגיב (כאמור, עד כה, במקרים בהם הפוליסה נעשתה מכוח חיקוק או הסכם עבודה, בוטל החיוב).

–    החיוב יחול גם כאשר מדובר בפוליסה מכוח יחסי עובד-מעביד.

–    במקרים בהם המבוטח ימציא הוכחות, כי ההכנסות מאובדן כושר עבודה כוללות גם הוצאות משפט ו/או שכר טרחת עורכי דין – יופחתו סכומים אלו.

יובהר, כי דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות המנוכים הינם חלק העובד בלבד. כך, שממילא המבוטח נושא בעצמו בתשלום בכל מצב (בין אם נוכו במקור דמי ביטוח או לא).

על המבוטח חלה חובה להודיע לחברת הפנסיה על שינויים במצבו המשפחתי ו/או בעיסוקיו ו/או הכנסותיו ו/או בזכאותו לקצבאות בביטוח הלאומי.

פטורים מתשלום דמי ביטוח:

–   מי שהגיע לגיל הפרישה.

–   מקבלי קצבת נכות מלאה.

–   אישה הזכאית לקצבת שארים או תלויים מהמוסד לביטוח לאומי.

–   עקרת בית – אישה הנשואה למבוטח שאינה עובדת (רלבנטי לקיבוצים מתחדשים בלבד).

 

 

בדבר שאלות נוספות ניתן לפנות ל-:

עוזי שטנגר, בטלפון: 03-6382861           uzi@britcpa.co.il

אבי סויסה, בטלפון:  03-6382818      avi_s@britcpa.co.il

[1] חוזר ביטוח מספר 1469, מ-15 ביולי 2019.

דילוג לתוכן