PDF להורדה

היטל מלאי על שמני סיכה, תכשירי סיכה ותחליפי דלק

שנה: 2022

מספר החוזר: 17.2022


ברצוננו לעדכנכם, כי בהתאם לצו תעריף המכס והפטורים ומס קניה על טובין (תיקון מס' 11), תשפ"ב-2021 וצו הבלו על דלק (הטלת בלו) (תיקון מס' 3), תשפ"ב-2021 – החל מיום 17 בינואר 2022 יוטל מס קניה (ביבוא) ובלו (בייצור מקומי) על שמני סיכה, תכשירי סיכה ותחליפי דלק, המפורטים בצווים וכן היטל מלאי.

היטל המלאי חל על שמני הסיכה, תכשירי הסיכה ותחליפי הדלק הנמצאים ברשות הסוחרים במוצרים הנ"ל (סוחרים, יבואנים, חנויות, רשתות שיווק וכיו"ב) לצורך עסקם, בתאריך 16 בינואר 2022.

סכום ההיטל לתחליף דלק – 3,978.03 ש"ח לטון.

סכום ההיטל לשמני סיכה ותכשירי סיכה – 2,983.52 ש"ח לאלף ליטר.

יודגש, כי הצו לא יחול על עוסק שסך כל המס האמור, החל על מלאי תחליפי הדלק, תכשירי הסיכה ושמני הסיכה המצוי בידו כמלאי לצורך עסקו, אינו עולה על 10,000 ש"ח.

יובהר, כי משתמשי קצה כמו מוסכים ומפעלים המשתמשים בממיסים ובשמנים לצורך פעילותם ולא סוחרים בהם – אינם חייבים בהיטל מלאי. כמו כן, יצרנים המייצרים את המוצרים אינם חייבים בהיטל מלאי, היות והם ישלמו בלו על המלאי הקיים בידיהם בהתאם למכירות.

את היטל המלאי יש לשלם לא יאוחר מיום 16 בפברואר 2022.

לתשלום באתר התשלומים של רשות המסים – לחצו כאן.

בנוסף, יש לשלוח טופס הצהרה לדוא"ל: memisim@taxes.gov.il.

לטופס ההצהרה – לחצו כאן.

 

  

בדבר שאלות נוספות ניתן לפנות לרו"ח זוהר קומה: 04-6002162,  zohark@britcpa.co.il

 

דילוג לתוכן