PDF להורדה

היוועצות ציבור לצורך עדכון תקנות הערבות הדדית

שנה: 2022

מספר החוזר: 86.2022


ברצוננו לעדכנכם, כי רשמת האגודות השיתופיות מפרסמת הזמנה לציבור להתייחס לסוגיות שעולות מתקנות הערבות ההדדית[1], מתוך כוונה לבחון את ההסדרים הקיימים ושאלת הצורך בעדכונם.

נזכיר, כי תקנות הערבות הדדית הותקנו בשנת 2005, כתוצאה מעבודת ועדה ציבורית, ועדת בן-רפאל, ומהמלצותיה בדבר יצירת סיווג חדש של "קיבוץ מתחדש". התקנות נועדו לקבוע כללי מסגרת לשמירה על מערכת של ערבות, עזרה הדדית ושוויון בין החברים והחברות בקיבוץ המתחדש. זאת, כחלק מזהותה, מהותה והגדרתה של האגודה השיתופית מסוג זה.

הרשמת מציינת, כי בחלוף השנים ובמהלך יישום התקנות עלו והתחדדו סוגיות שונות, המצדיקות עיון, בחינה והכרעה בדבר שינויים אפשריים בתקנות.

לשם כך פונה הרשמת לציבור בבקשה לקיים היוועצות לצורך בחינת הצורך בעדכון התקנות.

הגשת הערות

אפשר להגיש התייחסות לסוגיות שהועלו ולסוגיות נוספות אם קיימות לגבי תיקון התקנות, כמפורט במכתב הרשמת, כולל הצעות לפתרון לכתובת דואר אלקטרוני:

Registrar.Consultation@economy.gov.il, עד ליום 30 בנובמבר 2022.

לצפייה במכתב הרשמת – לחצו כאן

 

 

בדבר שאלות נוספות ניתן לפנות לרו"ח אסנת כהן: 03-6382800, osnat@britcpa.co.il

[1] תקנות האגודות השיתופיות (ערבות הדדית בקיבוץ מתחדש), תשס"ו-2005

דילוג לתוכן