PDF להורדה

היבטי ביטוח לאומי בתקופת משבר הקורונה – מעסיקים

שנה: 2020

מספר החוזר: 42.2020


בימים אלה אנו חווים משבר בריאותי ועסקי מהגדולים ביותר שידע העולם. בחוזר זה נפרט היבטי ביטוח לאומי מהזווית של המעסיקים[1], בהקשר למשבר זה ובהתאם למצב כיום.

 • בידוד ביתי – במידה והעובד נשלח לבידוד ביתי או שעליו לשמור על ילדיו בבידוד ביתי על המעסיק לאסור על הגעתו לעבודה.

המעסיק ישלם לעובד בגין ימי הבידוד על חשבון ימי המחלה הצבורים לעובד. במידה ואין לעובד מספיק ימי מחלה – ימי הבידוד יהיו על חשבון העובד בהתאם ליתרת ימי המחלה.

להורדת תעודת מחלה גורפת – לחצו כאן.

 • יציאה לחל"ת – עובדים, אשר הוצאו לחל"ת על ידי מעסיקם, זכאים לדמי אבטלה בהתאם לתנאים הבאים:
 • החל"ת הינו לתקופה של לפחות חודש ימים.
 • העובד מעל גיל 20 ועד גיל 67.
 • יש יחסי עובד – מעביד בין העובד למעסיקו.

יובהר, כי בעלי שליטה וחברי קיבוץ אינם נכללים בהגדרה זו.

 • העובד צבר תקופת אכשרה של 12 חודשי עבודה מלאים או חלקיים (לא חייב רצופים) כשכיר מתוך 18 החודשים הקודמים ליום תחילת החל"ת.
 • עובד שצבר רק 6 חודשי עבודה – תיזקף לזכותו מחצית מימי האבטלה המלאים בהתאם לגילו ומצבו המשפחתי.
 • עובדים אשר יצאו לחל"ת ויירשמו בלשכת התעסוקה באופן מקוון – יהיו זכאים לדמי האבטלה החל מה-15 במרץ או מיום היציאה לחל"ת, המאוחר מביניהם.

לרישום בצורה מקוונת – לחץ כאן.

על המעסיק לצייד את העובד במכתב המורה לעובד לצאת לחל"ת לפחות ל-30 ימים ולשדר טופס 100 מתוכנת השכר לכל העובדים בחל"ת.

מעביד, שהוציא את העובד לחל"ת, והעובד זכאי לדמי אבטלה – אינו צריך לשלם בגינו דמי ביטוח לאומי (כנהוג בדרך כלל בחל"ת), כיוון שמדמי האבטלה מנוכים דמי ביטוח לאומי.

 • הארכת תקופת אבטלה – הוחלט על הארכת תקופת הזכאות לאבטלה, כך שלמי שמסתיימת התקופה בה הינו זכאי לקבל אבטלה בחודשים מרץ ואפריל, וככל שלא מצא עבודה – מוארכת אוטומטית תקופת הזכאות לקבלת דמי אבטלה עד סוף חודש אפריל.
 • מענק למובטלים / חל"ת מעל גיל 67 – אושרו תקנות עבור עובדים מעל גיל 67, שהופסקה עבודתם. במסגרת התקנות נקבע, כי עובד מעל גיל 67, שהופסקה עבודתו, יהא זכאי למענק הסתגלות חד פעמי של עד 2,000 ש"ח עבור חודש מרץ ובנוסף מענק של עד 4,000 ש"ח עבור חודש אפריל.

סכום המענק ייקבע בהתאם לפנסיה, שמקבל העובד, כך שככל שהפנסיה גבוהה יותר – המענק יהיה נמוך יותר.

כיוון, שהמענק אינו דמי אבטלה ואינו נגזר מהחוק המתייחס לכך, ייתכן והוא ישולם גם לחברי קיבוץ. אנו נוציא הבהרות כאשר הדברים יהיו ברורים יותר.

לצורך קבלת המענק אין צורך להירשם בשירות התעסוקה, וכן לא צריך להגיש תביעה לדמי אבטלה.

 • זקיפת שווי רכב והטבות נוספות – המשך הצמדת רכב המעסיק לעובד בתקופת החל"ת מחייבת הוצאת תלוש שכר לעובד לכל חודש בגין זקיפת שווי רכב, אלא אם הרכב יוחזר למעסיק לתקופה זו. את ההטבה יש לזקוף לחודש העבודה האחרון שלפני היציאה לחל"ת. על מרכיב זה יחולו ההנחיות של שכר נוסף ויש לפרוס מרכיב זה לפי העניין.

חשוב, במידה ורכיב זה ייזקף בשוטף הוא עלול להקטין את דמי האבטלה, שכן מדמי האבטלה מנוכים הכנסות שוטפות.

עם סיום האבטלה ניתן לשדר שוב טופס 100 על מנת שיעדכנו לעובד את דמי האבטלה כלפי מעלה (בצורה רטרואקטיבית).

 • חל"ת בקיבוצים – חברי קיבוץ עובדי פנים אינם זכאים לדמי אבטלה מביטוח לאומי בגין עבודתם בקיבוץ.

במידה והקיבוץ מוציא אותם לחל"ת ומשלם להם חלף אבטלה, יש לזקוף להם את הסכומים הנ"ל כרשת ביטחון ולא כשכר, כיוון שרשת ביטחון חייבת בדמי ביטוח רק עבור חלק העובד.

נשים נשואות המקבלות חל"ת אבטלה ממקורות הקיבוץ – יש לוודא, כי הן מדווחות במעמד עקרת בית ב"שירה", כיוון שהן פטורות מדמי ביטוח בגין אותה הכנסה.

חבר קיבוץ עובד חוץ, שהוצא לחל"ת, העובד גם בקיבוץ – מדמי האבטלה אותם יקבל יקוזז התקציב המגולם שלו בקיבוץ.

חבר קיבוץ, שהוצא לחל"ת גם מעבודתו בקיבוץ וגם מעבודתו כשכיר – מדמי האבטלה, שיקבל עבור עבודת החוץ, יקוזז חלף דמי האבטלה בקיבוץ.

חברת קיבוץ שכירה בגיל פרישה (מתחת לגיל 67) היוצאת לחל"ת – מדמי האבטלה אותם תקבל יקוזזו הפנסיה החיצונית והפנימית.

מומלץ, על מנת להקטין את הפגיעה בדמי האבטלה של החבר מעבודתו בחוץ – להימנע מכל תשלומי רשת ביטחון לחברים עד למיצוי מלא של זכויות החברים מול ביטוח לאומי.

 

 

בדבר שאלות נוספות ניתן לפנות ל-:

עוזי שטנגר, בטלפון  03-6382861 או בדוא"ל   uzi@britcpa.co.il

אבי סויסה, בטלפון  050-9599998 או בדוא"ל   avi_s@britcpa.co.il

[1] ראו גם חוזרנו 41/20 – היבטי ביטוח לאומי בתקופת משבר הקורונה – עצמאיים.

דילוג לתוכן