PDF להורדה

היבטים באחריות אגודה שיתופית ומרכז המשק לגבי חוקיות העסקת עובדים זרים

שנה: 2021

מספר החוזר: 59.2021


ברצוננו לעדכנכם בפסק דינו של בית הדין האזורי לעבודה[1] הקובע, כי למרכז משק ישנה אחריות לפקח על חוקיות העסקת העובדים הזרים במשק. כמו כן, נקבע שהסתמכות על חוות דעת משפטית צריכה להיות מגובה במסמך מפורט ומנומק.

להלן עיקרי פסק הדין:

רקע

במהלך ביקורת של רשות האוכלוסין וההגירה באגודה נמצא עובד זר, שהחזיק ברישיון כניסה של תלמיד סטודנט, שתוקפו פג, ללא היתר עבודה כדין.

לטענת האגודה ומרכז המשק – יש בקשה תלויה ועומדת ברשות האכיפה להיתר העסקת עובד זר. בקשה זו מהווה אישור עבודה זמני עד לקבלת החלטה. זאת, בהסתמך על ייעוץ משפטי שקיבלו, לפיו בנסיבות העניין הם רשאים להמשיך ולהעסיק את העובד עד לקבלת היתר.

לטענת רשות האוכלוסין וההגירה – עובד שהגיש בקשה להיתר עבודה וממתין להחלטה בבקשתו, ייתכן ובנסיבות מסוימות יוכל להמשיך ולשהות בישראל עד לקבלת החלטה, אולם לא לעבוד.

פסק הדין

העסקת עובד שיש לקבל היתר בכדי להעסיקו (דהיינו, שהוא בבחינת "עובד זר" – מי שאינו אזרח או תושב) ללא היתר – גוררת הרשעה בעבירה על החוק[2].

התכתובת בדוא"ל עם עורך הדין, לעניין חוקיות העסקת העובד, אינה מהווה ייעוץ משפטי של ממש. בכדי להכיר בחוות הדעת היה על מרכז המשק לגבות את הייעוץ המשפטי הנטען במסמך מפורט ומנומק. משלא עשה כן, הוא מנוע מלטעון שקיבל ייעוץ משפטי מעמיק וכי פעל באורח סביר כדי למנוע את טעותו.

האגודה ומרכז המשק לא הוכיחו, כי בקשה תלויה ועומדת מאפשרת את המשך עבודת העובד.

הפרת אחריות נושא משרה – נושא משרה חייב לפקח ולעשות כל שאפשר למניעת עבירות כאמור בידי התאגיד או בידי עובד מעובדיו.

 

 

לפרטים נוספים ניתן לפנות לרו"ח )עו"ד) תמר נודל שטרן: 03-7180106, tamar@britcpa.co.il

 

[1]  העז (אזורי נצרת) 65859/02/19 מדינת ישראל נגד עין גב אחזקות אגודה שיתופית חקלאית.

[2]  לפי סעיף 2(א) לחוק עובדים זרים, תשנ"א-1991.

דילוג לתוכן