PDF להורדה

הטלת מס קנייה והיטל מלאי על כלים חד פעמיים

שנה: 2021

מספר החוזר: 115.2021


ברצוננו לעדכנכם, כי בהתאם לתיקון לצו תעריף המכס והפטורים ומס קניה על טובין[1] חל מס קניה על כלים חד פעמיים (המפורטים בצו) והיטל מלאי.

היטל המלאי חל על מלאי הכלים החד פעמיים, שנמצא ברשות מי שעוסק במסחר ומוכר כלים חד פעמיים (כגון: קמעונאים, סיטונאים, רשתות שיווק), בתאריך 31 באוקטובר 2021, בשעה 24:00.

גובה ההיטל – 11 ש"ח לק"ג (ובאופן יחסי גם על חלק מק"ג).

מדובר בכלים המפורטים להלן:

  1. כלים המכילים פלסטיק (שאינם קלקר או כלי נייר) שעוביים המרבי הנמדד בחלק הדק ביותר, לא יעלה על המפורט להלן:
  • א. כוס, צלחת, צלחת הגשה וקערה – עד 2 מ"מ.
  • ב. מזלג, סכין, כף וכפית – עד 1.2 מ"מ.
  • ג. קשית – עד 1 מ"מ.
  1. כלים המנויים בסעיפים 1א' ו-1ב' לעיל העשויים מפלסטיק תאי (קלקר), בכל עובי.
  2. כלים המנויים בסעיף 1 העשויים מנייר המכילים פלסטיק, בכל עובי.

יצוין, כי הצו לא חל על מלאי כלים חד פעמיים שסך החיוב במס בגינו אינו עולה על 10,000 ש"ח.

יובהר, כי יצרן כלים חד פעמיים יהיה חייב במס קניה בגין מכירותיו מיום 1 בנובמבר 2021 ואינו צריך לשלם היטל מלאי, וכן היטל המלאי לא יחול על עוסקים שרכשו את מלאי החד פעמי לצורך שימוש בו (כמו מסעדות, קייטרינג וכדומה), אלא על מי שעוסק במסחר ומוכר כלים חד פעמיים (כהגדרתם בצו).

את המס יש לשלם באמצעות אתר התשלומים של רשות המסים וכן לשלוח הצהרה חתומה בדוא"ל – לא יאוחר מיום 30 בנובמבר 2021.

לתשלום המס באתר התשלומים של רשות המסים – לחצו כאן

כתובת הדוא"ל למשלוח ההצהרה החתומה – hetelmlayhp@taxes.gov.il

למעוניינים בנוסח ההצהרה – נא לפנות לדוא"ל infocpa@mbtcpa.co.il

  

בדבר שאלות נוספות ניתן לפנות לרו"ח זוהר קומה: 04-6002153,  zohark@britcpa.co.il

[1]  צו תעריף המכס והפטורים ומס קניה על טובין (תיקון מס' 3), תשפ"ב-2021.

דילוג לתוכן