PDF להורדה

הטבות מס ליישובים בשנת 2021

שנה: 2021

מספר החוזר: 21.2021


בהמשך לחוזרנו 157/20, בו עדכנו שתוקף הטבות המס לחלק מהיישובים המוטבים שבהוראת השעה, הוארך עד ליום 31 בדצמבר 2020, ברצוננו לעדכנכם כי תוקפן של הטבות המס לאותם יישובים הוארך עד ליום 6 ביולי 2021.

ההארכה בוצעה בהתאם לסעיף 38 לחוק יסוד הכנסת, המאריך בעת תקופת בחירות את תוקף החוקים שהיו אמורים לפקוע לפני הבחירות.

היישובים המוטבים, הזכאים להטבת מס בשנת 2021, מחולקים ל-4 קבוצות:

  1. יישובים מוטבים הזכאים להטבת מס קבועה בכל שנת 2021.
  2. יישובים מוטבים שקיבלו הארכה לתקופת ההטבה עד ליום 6 ביולי 2021, למי שהיה תושב זכאי לפני שנת המס 2019.
  3. יישובים מוטבים שתקרת ההטבה ושיעור ההטבה הגבוהים הוארכו עד ליום 6 ביולי 2021 ולאחר מכן התקרה ושיעור ההטבה פוחתים, למי שהיה תושב זכאי לפני שנת המס 2019 (מי שהפך לתושב זכאי באותם יישובים משנת 2019, יהיה זכאי להטבה על-פי תקרה ושיעורי הטבה מופחתים, כפי שנקבעו החל מיום 6 ביולי 2021, בכל תקופת זכאותו).
  4. יישובים מוטבים המוגדרים כ"יישובים עירוניים" הזכאים להטבת מס קבועה בכל שנת 2021.

רשימת היישובים המלאה, בחלוקה על פי הקבוצות לעיל, מפורסמת באתר רשות המסים.

משרדנו משקיע משאבים רבים בליווי החקיקה באמצעות חבר הכנסת לשעבר איתן ברושי וחברת גלעד יחסי ממשל, במטרה להאריך את תוקף הטבות המס והוראות השעה לכל שנת 2021 ולשנים הבאות.

 

בדבר שאלות נוספות ניתן לפנות לרו"ח זוהר קומה: 04-6002162,  zohark@britcpa.co.il

דילוג לתוכן