PDF להורדה

הטבות מס ליישובים בשנת 2021 – עדכון בנוגע להוראת השעה

שנה: 2021

מספר החוזר: 90.2021


ברצוננו לעדכנכם, בדבר פרסום רשות המסים, כי הוראת השעה שהעניקה הטבות מס לתושבי הישובים המפורטים בנספחים ב' ו-ג' ללוח הניכויים של רשות המסים לשנת 2021, לא הוארכה ולכן הטבות המס לתושבי יישובים אלו יינתנו עד סוף חודש יולי 2021.

עם זאת, נציין, כי בדיונים שנערכו בנושא בשבועות האחרונים בוועדת הכספים של הכנסת, סוכם כי הנושא יובא לדיון וייבחן במסגרת דיוני התקציב לשנת 2021.

נזכיר, כי ההארכה הקודמת[1] בוצעה בהתאם לסעיף 38 לחוק יסוד הכנסת, המאריך בעת תקופת בחירות את תוקף החוקים שהיו אמורים לפקוע לפני הבחירות.

היישובים המוטבים, הזכאים להטבת מס בשנת 2021, מחולקים ל-4 קבוצות:

  • יישובים מוטבים הזכאים להטבת מס קבועה בכל שנת 2021.
  • 29 יישובים מוטבים שקיבלו הארכה לתקופת ההטבה עד ליום 6 ביולי 2021, למי שהיה תושב זכאי לפני שנת המס 2019.
  • ג. 40 יישובים מוטבים (צמודי גדר בגבול הצפון) שתקרת ההטבה ושיעור ההטבה הגבוהים הוארכו עד ליום 6 ביולי 2021 ולאחר מכן התקרה ושיעור ההטבה פוחתים, למי שהיה תושב זכאי לפני שנת המס 2019 (מי שהפך לתושב זכאי באותם יישובים משנת 2019, יהיה זכאי להטבה על-פי תקרה ושיעורי הטבה מופחתים, כפי שנקבעו החל מיום 6 ביולי 2021, בכל תקופת זכאותו).
  • יישובים מוטבים המוגדרים כ"יישובים עירוניים" הזכאים להטבת מס קבועה בכל שנת 2021.

רשימת היישובים המלאה, בחלוקה על פי הקבוצות לעיל, מפורסמת באתר רשות המסים.

משרדנו משקיע משאבים רבים בליווי החקיקה, באמצעות חבר הכנסת לשעבר איתן ברושי וחברת גלעד יחסי ממשל, במטרה להסדיר את תוקף הטבות המס לאותם יישובים, במסגרת של פתרון קבע.

בדבר שאלות נוספות ניתן לפנות לרו"ח זוהר קומה: 04-6002162,  zohark@britcpa.co.il

[1] ראו חוזרנו 21/21, 157/20 ו-20/20.

דילוג לתוכן