PDF להורדה

הטבות למשווקים הניתנות בשווה כסף – חייבות בניכוי מס במקור

שנה: 2020

מספר החוזר: 6.2020


ברצוננו לעדכנכם בפסק דינו של בית המשפט המחוזי[1], הקובע שהטבות הניתנות למשווקים, בשווה כסף, מהיצרן שהם משווקים את מוצריו – חייבות בניכוי מס במקור על ידי היצרן.

להלן עיקרי פסק הדין:

חברת עמינח בע"מ התקשרה לצורך שיווק מוצריה עם משווקים, הרוכשים את מוצריה ומוכרים אותם לצרכן. בגין הרכישות, המשווקים צוברים נקודות, הניתנות להמרה לכסף או שווה כסף, כגון: רכישת רכב ומימון שיפוצים בעסק.

בהתאם לצו מס הכנסה[2], החבות לניכוי מס במקור בשעת התשלום חלה על המשלם. החבות לניכוי מס במקור, חלה גם כאשר התשלום הינו בשווה כסף. כמו כן, בהתאם להוראת ביצוע 19/90[3], יש לראות בפרסים בשל הגברת מכירות חלק אינטגרלי מהכנסותיו של סוכן / סוחר. לפיכך, יש לנכות מהם מס במקור בשיעור של 30%. מנגד, כאשר הפרס הינו הענקת כמות נוספת של המוצר הנרכש מהספק, יש לראות בכך הנחה ואין לנכות בגינה מס במקור.

לטענת פקיד השומה, במקרה הנדון, מדובר במתן הטבות בשווה כסף, המחייב בניכוי מס במקור. לטענת החברה, אין מדובר בהטבה, אלא בהנחה לסוחרים ולכן אין חובת ניכוי מס במקור.

פסיקת בית המשפט המחוזי:

על מנת להכריע האם במקרה הנדון חלה חובת ניכוי מס במקור יש לענות על השאלות הבאות:

שאלה עובדתית – האם המשווקים סיפקו לחברה שירותי שיווק?

–    החברה הצהירה, כי הסוחרים הינם מערוצי השיווק המשמעותיים ביותר למכירת מוצריה, והדגישה, כי היא עושה מאמצים להרחבת פעילותה באמצעותם. בנוסף, החברה עודדה את המשווקים לשווק את מוצריה על ידי מתן ההטבות, שהיו כרוכות בהיקף המכירות. מכאן, שהמשווקים סיפקו לחברה שירותי שיווק.

–    ההוצאות בגין ההטבות המוענקות למשווקים, נרשמו בהנהלת החשבונות, בין היתר                                   בכרטיס "קידום מכירות". כלומר, מנקודת מבט החברה, המשווקים מספקים לה שירותי קידום מכירות, שכמוהם כשירותי שיווק.

שאלה משפטית – האם פדיון הנקודות בשווה כסף מהווה הכנסה או הנחה?

בהתאם להגדרה המילונית – "הנחה" היא הפחתה במחיר או הוזלה. ההטבות, שניתנו למשווקים, לא מהוות הנחה היות ואין מדובר בהפחתת מחיר מוצר, אלא בהטבה, שניתן יהיה לקבל אותה בעתיד באופנים שונים בשווה כסף.

לעניין טענת החברה, כי במשך השנים פקיד השומה לא דרש ממנה לנכות מס במקור – החלטה מנהלית, של רשויות המס, בעניין אי חיוב בניכוי מס במקור בשנה מסוימת, אינה מונעת ממנה להחליט החלטה שונה בשנת מס אחרת.

כמו כן, מפסד דין פלומין[4] עולה, כי הפסיקה קובעת באופן חד משמעי, שלא ייתכן להנציח טעות בענייני מסים, ואף לא טעות של רשות ציבורית וכי הרשות צריכה לפעול לתקן את נהלי פעולתה.

נפסק

על החברה להעביר לרשויות המס את שווי הניכוי במקור בגין ההטבות שניתנו למשווקים בשווה כסף.

 

 

בדבר שאלות נוספות ניתן לפנות לרו"ח יוסי שלם, בטלפון: 03-6382845

yosys@mbtcpa.co.il

[1]  עמ (מחוזי מרכז) 35834/07/12 עמינח תעשיות רהיטים ומזרונים בע"מ נגד פקיד שומה רמלה.

[2]  צו מס הכנסה (קביעת תשלומים בעד שירותים או נכסים כהכנסה), תשל"ז-1977.

[3]  הוראת ביצוע 19/90 – שומה/ניכויים, "שעניינה "פרסים לסוכנים ולסוחרים כהכנסה וחובת ניכוי במקור".

[4]  ע"א 490/13 יצחק פלומין נ' פקיד השומה חיפה.

 

דילוג לתוכן