PDF להורדה

החוק לצמצום השימוש במזומן – עסקאות עם תושבי הרשות הפלסטינית – הבהרה

שנה: 2023

מספר החוזר: 85.2023


ברצוננו להבהיר, כי תוקף הוראת השעה, המחריגה עסקאות עם תושבי הרשות הפלסטינית מהוראות החוק לצמצום השימוש במזומן[1], פג ביום 15 בפברואר 2023, ולכן החל מהמועד הנ"ל, הוראות החוק לצמצום השימוש במזומן חלות גם על עסקאות עם תושבי הרשות הפלסטינית.

נזכיר, כי במסגרת החוק לצמצום השימוש במזומן, נקבעה הוראת שעה, במסגרתה הוחרגו מתחולת החוק, לתקופה של 3 שנים, עסקאות במזומן עם תושבי הרשות הפלסטינית שאינם אזרחים ישראלים. במקביל, סעיף 43 לחוק תיקן באופן עקיף את חוק איסור הלבנת הון, וקבע הוראת שעה לפיה, בתקופת הוראת השעה הקבועה בחוק לצמצום השימוש במזומן, תחול חובת דיווח לרשות לאיסור הלבנת הון, על עסקאות במזומן עם תושבי הרשות שמחירן עולה על 50,000 ש"ח.

הוראת השעה הנ"ל הוארכה באמצעות צו לצמצום השימוש במזומן, בשנה נוספת עד יום 31 בדצמבר 2022 ולאחר מכן הוארכה אוטומטית על-פי סעיף 38 לחוק יסוד הכנסת, עד ליום 15 בפברואר 2023.

לאור האמור, לאחר יום ה-15 בפברואר 2023, הוראות החוק לצמצום השימוש במזומן, חלות גם על עסקאות עם תושבי הרשות הפלסטינית.

כמו כן, החל מהמועד הנ"ל בוטלה הוראת השעה, אשר חייבה דיווח במסגרת החוק לאיסור הלבנת הון על עסקאות במזומן עם תושבי הרשות שסכומן עולה על 50,000 ש"ח.

 

 

בדבר שאלות נוספות ניתן לפנות לרו"ח זוהר קומה: 04-6002153,  zohark@britcpa.co.il

 

[1] חוק לצמצום השימוש במזומן, תשע"ח-2018.

דילוג לתוכן