PDF להורדה

הזכאות למענק פעימה שלישית

שנה: 2020

מספר החוזר: 60.2020


כחלק מהסיוע לעסקים ולעצמאיים, החליטה הממשלה על מתן מענק פעימה שלישית, המתווסף למענקי שתי הפעימות הראשונות[1].

בשונה משתי הפעימות הראשונות, שבהן נמנע מחברי הקיבוצים לקבל את הסיוע, עקב המבנה הארגוני והמשפטי של הקיבוץ (המסורתי והמתחדש) והרגולציה החלה עליהם[2], את מענק הפעימה השלישית גם עצמאיים חברי קיבוץ יוכלו לקבל.

עם זאת, עשויה להתעורר בעיה לגבי עסקים הפועלים כענף בקיבוץ או עצמאיים \ תאגידים, הפועלים במסגרת איחוד העוסקים, היות ובהתאם לתקנות, המחזור הקובע הינו המחזור המשותף של כלל העוסקים באיחוד – מגבלה זו מוציאה את העוסקים, שמחזור העסקים שלהם בשנת 2019 היה מעל ל-20 מיליון ש"ח מתוך הגדרת הזכאים לסיוע. הנושא בטיפול מול רשות המסים.

את הבקשה לפיצוי יש להגיש תוך 90 יום מ-12 במאי 2020 (דהיינו, עד ל-10 באוגוסט 2020).

להלן עיקרי מודל פיצוי הפעימה השלישית, המעניק פיצוי שונה ל-3 קבוצות עסקים:

  1. עסקים בעלי מחזור עסקאות עד 300,000 ש"ח בשנת 2019

התנאים המצטברים לקבלת המענק:

  • מחזור עסקאות מינימלי בגובה של 18,000 ש"ח בשנת 2019,
  • ירידה במחזור העסקאות בתקופה מרץ – אפריל 2020 לעומת מחזור מרץ – אפריל 2019 בשיעור של לפחות 25% (דהיינו, עסקים שמחזור העסקאות שלהם ירד בפחות מ-25% אינם זכאים לפיצוי).

גובה המענק החד פעמי:

  • עסקים בעלי מחזור 18,000 – 100,000 ש"ח בשנת 2019 – 700 ש"ח.
  • עסקים בעלי מחזור 100,000 – 200,000 ש"ח בשנת 2019 – 1,875 ש"ח.
  • עסקים בעלי מחזור 200,000 – 300,000 ש"ח בשנת 2019 – 3,025 ש"ח.

יצוין, כי לעצמאים, הפיצוי בא כתוספת לפיצוי הפעימה הראשונה והשנייה; לחברות, הפיצוי הינו כתוספת למענק בעלי השליטה בפעימה השנייה.

  1. מענק לעסקים בעלי מחזור עסקאות מ-300,001 ש"ח ועד 1,500,000 ש"ח בשנת 2019

התנאים לקבלת המענק – ירידה במחזור העסקאות בתקופה מרץ – אפריל 2020 לעומת מחזור מרץ – אפריל 2019 בשיעור של לפחות 25%.

המענק – מענק חד פעמי הניתן עבור החודשים מרץ – אפריל 2020, אשר לא יעלה על 400,000 ש"ח.

אופן חישוב המענק – הכפלת מחזור העסקאות בחודשים מרץ – אפריל 2019 ב-30% ואת התוצאה המתקבלת מכפילים ב-% הפיצוי המגיע בהתאם לשיעור ירידת המחזור בחודשים מרץ – אפריל 2020, לעומת החודשים מרץ – אפריל 2019, כפי שמופיע בתקנות.

  1. מענק לעסקים בעלי מחזור עסקאות מ-1.5 מיליון ש"ח ועד 20 מיליון ש"ח בשנת 2019

התנאים לקבלת המענק – ירידה במחזור העסקאות בתקופה מרץ – אפריל 2020 לעומת מחזור מרץ – אפריל 2019 בשיעור של לפחות 25%.

המענק – מענק חד פעמי הניתן עבור החודשים מרץ – אפריל 2020, אשר לא יעלה על 400,000 ש"ח.

אופן חישוב המענק – הכפלת מחזור העסקאות בחודשים מרץ – אפריל 2019 בשיעור משלים ההוצאה הנחסכת, המחושב בהתאם לנוסחה בתקנות, או 30%, הנמוך מבניהם. התוצאה המתקבלת מוכפלת ב-% הפיצוי המגיע לפי שיעור הירידה במחזור.

עסקים שנפתחו בשנת 2019

עוסק, שפעילותו החלה לאחר 1 בינואר 2019, מחזור עסקאותיו לעניין השוואה למחזור העסקאות בחודשים מרץ – אפריל 2020 – ממוצע מחזור העסקאות שלו בתקופה שבין חודש לאחר יום פתיחת העסק ועד 31 בדצמבר 2019, מוכפל ב-2.

 

 

לפרטים נוספים ניתן לפנות ל:

סטפני פינקלשטיין,  בטלפון 052-5364433,   stephanie@mbtcpa.co.il

רו"ח בועז אמיר,  בטלפון  052-2722159,    boaz@mbtcpa.co.il

רו"ח יוסי ספיר,  בטלפון  052-5736431,   yossi@mbtcpa.co.il

רו"ח אורן חינגה (עצמאיים),  בטלפון: 04-6800445,    oren@mbtcpa.co.il

 

 

 

 

מוזמנים להצטרף לקבוצת דיון, שפתחנו בווטסאפ, בנושא התמודדות עם משבר הקורונה בדגש על תכנית הפיצויים

https://chat.whatsapp.com/H8dvzjfRM05IqO2XLs5pqD

 

[1] ראו חוזרנו 54/20.

[2] ראו חוזרנו 45/20.

דילוג לתוכן