PDF להורדה

הורים לילדים בגילאים 6 עד 12 ימשיכו לקבל נקודת זיכוי נוספת במס עד סוף שנת 2023

שנה: 2023

מספר החוזר: 35.2023


ברצוננו לעדכנכם בהחלטת הממשלה להאריך את תוקף הוראת השעה, המעניקה להורים לילדים בגילאים 6 עד 12 נקודת זיכוי נוספת, עד סוף שנת 2023.

נזכיר, כי בעקבות הקדמת הבחירות הוארך תוקף ההטבה עד סוף פברואר 2023. לאחרונה אישרה הממשלה את הצעת שר האוצר להארכת תוקף הטבת המס לכל שנת 2023. יודגש, כי הצעת החוק טעונה את אישור הכנסת וכן, אם עד יום ה-31 במאי 2023 לא תאשר הכנסת תקציב מדינה חדש, יפוג תוקף ההטבה ביום זה.

כמו כן, נזכיר כי במסגרת הוראת השעה נקבע, שהורה לילד, שמלאו לו לפחות 6 שנים במהלך שנת המס, אך לא מלאו לו 13 שנים במהלך שנת המס, ייהנה מנקודת זיכוי נוספת, בנוסף לנקודות הזיכוי אותן הוא מקבל, כאמור להלן:

  • אישה תהיה זכאית ל-2 נקודות זיכוי במס בגין כל ילד בגילאים 6 עד 12.
  • גבר יהיה זכאי לנקודת זיכוי אחת.
  • הורה במשפחה חד הורית, שכלכלת הילדים עליו – יהיה זכאי ל-2 נקודות זיכוי בגין כל ילד בגילאים אלה.
  • הורה במשפחה חד הורית, אשר כלכלת הילדים לא עליו – יהיה זכאי לנקודת זיכוי אחת.

שווי נקודת זיכוי במס בשנת 2023 הינו 2,820 ש"ח בשנה ומשמעותה של כל נקודה היא הפחתה של 235 ש"ח מחבות המס החודשית של מי שזכאי לה.

לאחר השלמת החקיקה, תוציא רשות המסים הנחיות לציבור המעסיקים והשכירים בנוגע למימוש ההטבה. כמו כן תפעל רשות המסים לתקן באופן יזום תיאומי מס שהוגשו במהלך חודש מרץ, לפני כניסתה של החקיקה לתוקף, על מנת שהורים שערכו תיאום מס לפני שהוארך תוקף ההטבה יקבלו את נקודות הזיכוי מבלי להידרש לתיאום מס חדש.

 

בדבר שאלות נוספות ניתן לפנות לרו"ח זוהר קומה: 04-6002153,  zohark@britcpa.co.il

דילוג לתוכן