PDF להורדה

הוראת שעה, המתקנת את ההיתר הכללי להעסקת עובדים בשעות נוספות

שנה: 2020

מספר החוזר: 125.2020


ברצוננו לעדכנכם, כי נחתמה הוראת שעה, המתקנת את ההיתר הכללי להעסקת עובדים בשעות נוספות[1].

הוראת השעה בתוקף החל מיום 4 באוקטובר 2020 ועד ליום 31 באוקטובר 2020[2].

להלן תנאי ההיתר:

  • אורך שבוע העבודה כולל שעות נוספות לא יעלה על 67 שעות. דהיינו, ניתן יהיה להעסיק, ככל שיש צורך ובהתאם לתנאי ההיתר 25 שעות נוספות בשבוע.
  • תתאפשר העסקת עובדים עד 14 שעות עבודה ביום, כולל שעות נוספות ולא יותר מ-8 פעמים בחודש.
  • מכסת השעות הנוספות החודשיות לא תעלה על 90 שעות.
  • מעסיק המעסיק מעל 20 עובדים נדרש לעמוד באחד מהתנאים הבאים, בנוסף לאמור לעיל, כדי שיהא רשאי לעשות שימוש בהיתר:
  • ביום שבו החל לעשות שימוש בהיתר, לפחות 20% ממצבת עובדיו נעדרו ממקום העבודה, בנסיבות שאינן תלויות במעסיק, ולא ניתן להחליפם בעובדים קיימים לצורך ביצוע העבודה בתפוקה זהה. החוסר ייבחן ביחס למצבת כוח האדם הממוצעת, כפי שדווחה על ידי המעסיק לביטוח לאומי, בין החודשים מאי עד אוגוסט
  • מועסקים במקום העבודה עובדים במשמרות או בקפסולות ונעדרו ממקום העבודה 20% לפחות מעובדיו באותה משמרת או קפסולה ולא ניתן לבצע את העבודה בתפוקה זהה, אלא על ידי עובדי אותה משמרת או קפסולה.

תנאי זה ייבחן בכל משמרת/יום עבודה.

 

בדבר שאלות נוספות ניתן לפנות לאילנה צבר, בטלפון  03-6382800 או בדוא"ל ilana@britcpa.co.il

[1]    הודעה על מתן היתר כללי להעסקת עובדים בשעות נוספות (הוראת שעה – התמודדות עם נגיף הקורונה), לפי חוק שעות עבודה ומנוחה, תשי"א-1951.

[2]    ההוראה אינה חלה על מעסיקים בענף התחבורה הציבורית וכן על מעסיקים שחל עליו צו ההרחבה בענף ההובלה, ההיסעים וצו ההרחבה בענף הבנייה, התשתיות, צמ"ה, עבודות ציבוריות ושיפוצים.

דילוג לתוכן