PDF להורדה

הודעת מעסיק לקופת גמל או לגוף פנסיוני על מעמד כספי הפיצויים של העובד

שנה: 2023

מספר החוזר: 61.2023


בהמשך לחוזרנו 52/23 בדבר פרסומו של טופס 161 חדש – באמצעותו נדרשים המעסיק והעובד, בעת הפסקת עבודה, לדווח לרשות המסים – ברצוננו להזכיר, כי בהתאם לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל)[1], מעסיק שהפסיק להפקיד בקופת גמל או בביטוח פנסיוני תשלומים עבור עובד וזאת בשל סיום העסקתו, צריך להעביר לגוף הפנסיוני או לקופת הגמל שאצלם מופקדים כספי פיצויי הפיטורים של אותו עובד הודעה על מעמדם של כספים אלה.

הודעת המעסיק לחברה המנהלת את קופת הגמל תכלול את הפרטים הבאים:

(1)  מספר מזהה של החברה המנהלת

(2)  לעניין קופת גמל שאינה קופת ביטוח, מספר אישור קופת הגמל

(3)  שם המעביד

(4)  מספר מזהה של המעביד

(5)  שם העובד

(6)  מספר זהות או מספר דרכים של העובד

(7)  סיבת הפסקת התשלומים

(8)  מועד הפסקת הפקדת התשלומים

 

להודעת מעביד לגוף מוסדי על מעמד כספי פיצויים – לחצו כאן

 

משרדינו מלווה מעסיקים בדיווחים הנדרשים על פי החוק.

לעזרה בהגשת בקשות ומידע נוסף ניתן לפנות ל:

רו"ח (משפטן) אייל לבנת: 052-3632125,  eyal@mbtcpa.co.il

כלכלנית אלכס ידין: 054-589-9917,  alex.y@mbtcpa.co.il

האמור בחוזר זה אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ משפטי, אינו מהווה תשובה לנסיבות מקרה קונקרטיות ו/או ספציפיות ואינו מהווה חוות דעת או עמדה ביחס למקרה מסוים.

[1]   סעיף 4(ג) לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (תשלומים לקופת גמל), תשע"ד-2014: "הופסקה הפקדת התשלומים בשל ניתוק יחסי עובד ומעביד, יעביר המעביד יחד עם המידע המפורט בתקנת משנה (א), הודעה בעניין מעמדם של כספי פיצויים ערוכה לפי הנוסח שבתוספת".

דילוג לתוכן