PDF להורדה

הודעות מהמוסד לביטוח לאומי – אפריל 2021

שנה: 2021

מספר החוזר: 44.2021


הארכת תוקף הוראת השעה בדבר תשלום דמי בידוד לעובדים

תוקף ההוראה הקיימת בדבר חובת המעסיק לתשלום שכר לעובדים החייבים בבידוד עקב היחשפות לנגיף הקורונה (דמי בידוד) – הוארך בשלושה חודשים נוספים, כך שיש חובה בתשלום דמי בידוד, בהתאם לחוק, עד ליום ה-7 ביולי 2021, כולל.

בדבר שיפוי מעסיקים על ידי המוסד לביטוח לאומי עבור ימי בידוד ששולמו לעובדים – ראו חוזרנו 2/21.

פטור מתשלום דמי ביטוח עבור עובדים בחל"ת בתקופת הקורונה

מעסיקים אשר דיווחו על עובדיהם בחל"ת (למרות הדחיות שניתנו) – המוסד לביטוח לאומי יבטל את דוחות החל"ת שדווחו עבור החודשים אפריל 2020 ועד אפריל 2021, בהתאם לפטור מתשלום[1].

כתוצאה מכך יזוכה תיק הניכויים בגובה חיוב הדוח ואין צורך להגיש בקשות החזר או דוחות הפרשים שליליים.

צפוי, כי בימים הקרובים יפרסם המוסד לביטוח לאומי חוזר מפורט בנושא.

 

 

 

בדבר שאלות נוספות ניתן לפנות ל-:

עוזי שטנגר: 03-6382861uzi@britcpa.co.il

אבי סויסה:  03-6382818,   avi_s@britcpa.co.il

 

[1] ראו חוזרנו 40/21.

דילוג לתוכן