PDF להורדה

הודעה על הטלת קנס מינהלי קצוב – לעוסקים הרשומים באיחוד עוסקים – אשר טרם העבירו דוח שנתי מסכם

שנה: 2020

מספר החוזר: 102.2020


עוסקים רבים, הרשומים כאחד באיחוד עוסקים, ואשר לא הגישו דוח שנתי מסכם על כל עסקאותיהם, כמחויב על פי סעיף 71א. לחוק מס ערך מוסף, קיבלו לאחרונה הודעה על הטלת קנס מינהלי קצוב בסך 5,000 ש"ח.

יודגש, כי עוסקים שקיבלו הודעה על הטלת הקנס וטרם שילמו – החל מ-3 בספטמבר 2020, יעלה הקנס ל-7,500 ש"ח וימשיך לשאת תוספת פיגור של 5% כל 180 יום.

נציין, כי בפנייתנו לרשויות המס נאמר לנו שלא ניתן לבטל או להקטין קנס מנהלי.

נזכיר, כי:

  • כל עוסק מחויב להגיש דוח שנתי מסכם על סך כל עסקאותיו, לרבות עסקאות שעשה עם העוסקים שנרשמו עמו כאחד וכן על כל רכישותיו וכל השירותים שקיבל, לרבות מהעוסקים שנרשמו עמו כאחד, בתוך 90 ימים מתום שנת המס.
  • רשות המסים הבהירה, כי טרם הטלת הקנס המנהלי ועל מנת להימנע מנקיטת צעדים מנהלתיים מידיים, יישלחו מכתבי התראה לעוסקים שטרם דיווחו את הדוחות לשנים 2016 ו-2017 (במצטבר). על עוסקים, שלא יגישו דיווח לאחר מכתב ההתראה, יוטל קנס מנהלי[1].
  • אי הגשת דוח שנתי מסכם של כל אחד מהעוסקים הכלולים באיחוד העוסקים, מהווה עבירה מנהלית, שבגינה ניתן להטיל קנס מנהלי בסך 5,000 ש"ח, בגין כל דוח שלא הוגש.

 

 

בדבר שאלות נוספות ניתן לפנות לרו"ח יוסי שלם, בטלפון: 03-6382845

yosys@mbtcpa.co.il

[1]  ראו חוזרנו 49/19.

דילוג לתוכן