PDF להורדה

הוארכה הוראת השעה המבטלת את ההיטל על העסקת עובדים זרים בענף החקלאות

שנה: 2021

מספר החוזר: 14.2021


ברצוננו לעדכנכם, כי הוארכה הוראת השעה, הקובעת שההיטל על העסקת עובדים זרים בתחום החקלאות יהיה בשיעור 0% עד ליום ה-31 בדצמבר 2022.

נזכיר, כי אחרי למעלה מעשור בו היה קיים היטל על העסקת עובדים זרים בענף החקלאות (בשיעור של 10% משכר העובד הזר) – פורסמה הוראת שעה, שקבעה כי החל מיום ה-1 בינואר 2016 ועד ליום 31 בדצמבר 2020, היטל עובדים זרים – בענף החקלאות בלבד יהיה 0%.

כעת, כאמור לעיל, הוארכה הוראת השעה לעוד שנתיים נוספות.

 

 

 

לפרטים נוספים ניתן לפנות לרו"ח )עו"ד) תמר נודל שטרן: 03-7180106, tamar@britcpa.co.il

דילוג לתוכן