PDF להורדה

הוארך תוקפן של התקנות המעניקות זיכוי בגין עבודה במשמרות

שנה: 2021

מספר החוזר: 106.2021


ברצוננו לעדכנכם, כי תוקף תקנות מס הכנסה (שיעור המס על הכנסה בעד עבודה במשמרות)[1] הוארך עד ליום 31 בדצמבר 2022[2].

נזכיר, כי התקנות מעניקות זיכוי ממס בשיעור של 15% מהכנסה מעבודה במשמרת שנייה ושלישית, במפעלי תעשייה, שעיקר פעילותם בשנת המס הינה פעילות ייצורית[3] (אם המעסיק משלם תוספת משמרות בשל העבודה במשמרת שנייה או שלישית).

הזיכוי מוענק לעובדים הבאים:

–   עובדי ייצור.

–  עובדי מנהלה ושירותים שבעל המפעל הוכיח, להנחת דעתו של פקיד השומה, כי עבודתם במשמרת השנייה או השלישית חיונית להפעלת קווי הייצור במפעל.

סכום הזיכוי המקסימלי לשנת 2021 – 11,280 ש"ח לשנה.

יצוין, כי עובד שהכנסתו השנתית בשנת 2021 עולה על סך של 128,400 ש"ח, לא יהיה זכאי להטבה בשל חלק ההכנסה העולה על סכום זה.

יובהר, כי הזיכוי מוענק באופן אוטומטי בעת חישוב המשכורת על ידי המעסיק.

 

 

 

בדבר שאלות נוספות ניתן לפנות לרו"ח זוהר קומה: 04-6002153,  zohark@britcpa.co.il

[1]  תקנות מס הכנסה (שיעור המס על הכנסה בעד עבודה במשמרות), תשמ"ז-1986.

[2]  תקנות מס הכנסה (שיעור המס על הכנסה בעד עבודה במשמרות) (תיקון), תשפ"ב-2021.

[3]  כמשמעותה בחוק עידוד התעשייה (מסים), תשכ"ט-1969.

דילוג לתוכן