PDF להורדה

הגשת תביעה בפעימה השלישית עבור עוסקים מיוחדים – איחוד עוסקים ומלכ"רים

שנה: 2020

מספר החוזר: 62.2020


לאור פרסום הנחיות רשות המסים "מענק לסיוע לעסקים בעד השתתפות בהוצאות קבועות בשל ההשפעה הכלכלית של התפשטות נגיף covid-19 (נגיף הקורונה) בגין חודשים מרץ-אפריל 2020" מיום 7/5/20 (להלן "פעימה שלישית")[1] – בחוזר הסבר מפורט בנוגע להחלטות הנוגעות לאופן חישוב הפיצוי עבור עוסקים המדווחים על פעילותיהם תחת איחוד עוסקים וכן עבור מלכ"רים.

האפשרות להגשת בקשה למענק תיפתח ב-12 במאי 2020. את הבקשה יש להגיש דרך אתר רשות המסים (באופן עצמאי או על ידי המייצג הראשי של העסק). ניתן להגיש עד ל-10 באוגוסט 2020.

זכאות למענק

תנאי ראשון:

ניתן להגיש תביעה בגין פיצוי עבור עסקים אשר היקף הפעילות השנתית שלהם עומדת על 18,000 – 20,000,000 ש"ח.

לעניין זה:

איחוד עוסקים – עסקים המדווחים באיחוד עוסקים יוכלו להגיש תביעת פיצויים בפעימה השלישית במידה וסך מחזור העסקאות של איחוד העוסקים בשנת 2019, לא היה גבוה מ-20 מיליון ש"ח.

מלכ"ר – מלכ"ר זכאי הינו מלכ"ר אשר היקף פעילותו נמוך מ-20 מיליון ש"ח וכן, עליו לעמוד בשני תנאים נוספים:

  1. שליש לפחות מהכנסתו בשנת המס 2018, כפי שדווחה בדוח שהגיש לפי סעיף 131 לפקודת מס הכנסה, לא הייתה מתמיכה, לפי סעיף 3א לחוק יסודות התקציב, מרשות מקומית או מתרומות (להלן – תמיכה ותרומות).
  2. עיקר הכנסתו בשנת המס 2018, כפי שדווחה בדוח שהגיש לפי סעיף 131 לפקודה, שלא מתמיכות ותרומות הייתה ממכירת שירותים או מוצרים באופן שוטף ובמהלך רוב חודשי השנה.

תנאי שני:

הפגיעה במחזור העסקאות בחודשים מרץ-אפריל 2020 (מחזור עסקאות בתקופת המענק) ביחס לחודשים המקבילים בשנת 2019 (מחזור עסקאות בתקופת הבסיס) הינה בשיעור העולה על 25% (כתוצאה מהתפשטות נגיף הקורונה ולא מכל סיבה אחרת).

מהו מחזור עסקאות בתקופת המענק ובתקופת הבסיס עבור כל אחד מסוגי העוסקים הנדונים:

עוסק באיחוד עוסקים – מחזור עסקאות של העוסק הבודד בתוך איחוד העוסקים בחודשים מרץ-אפריל 2019 ומרץ-אפריל 2020. הנתון לגבי מחזור העסקאות יצטרך להיות מגובה באישור רואה חשבון.

מלכ"ר זכאי –

מחזור עסקאות בתקופת הבסיס (שנת 2019) – חישוב ההכנסה השנתית לשנת 2019 הקשורה למכירת שירותים ומוצרים המסופקים באופן שוטף ובמהלך רוב חודשי השנה, מחולקת ב-6.

מחזור עסקאות בתקופת המענק (שנת 2020) – הכנסה בחודשים מרץ-אפריל 2020, הקשורה למכירת שירותים ומוצרים המסופקים באופן שוטף ובמהלך רוב חודשי השנה.

אופן חישוב המענק עבור היקף פעילות שבין 18,000 ש"ח ל-300,000 ש"ח

בהתאם לסכומים הקבועים אשר נקבעו בהנחיות לפעימה השלישית.

אופן חישוב המענק עבור היקף פעילות שבין 300,000 ש"ח ל-1,500,000 ש"ח

נוסחת החישוב: גובה הפיצוי = שיעור השתתפות בנזק  x 0.3 x מחזור עסקאות בתקופת הבסיס

שיעור השתתפות בנזק: בהתאם לשיעור הפגיעה במחזורים והמדרגות אשר נקבעו בהנחיות.

מחזור עסקאות בתקופת הבסיס: לפי ההגדרה המופיעה בתנאי השני לעיל.

אופן חישוב המענק עבור היקף פעילות שבין 1,500,000 ש"ח ל-20,000,000 ש"ח

נוסחת החישוב:

גובה הפיצוי = שיעור השתתפות בנזק  x שיעור השתתפות בהוצאות x מחזור עסקאות בתקופת הבסיס

שיעור השתתפות בנזק: בהתאם לשיעור הפגיעה במחזורים והמדרגות אשר נקבעו בהנחיות.

מחזור עסקאות בתקופת הבסיס: לפי ההגדרה המופיעה בתנאי השני לעיל.

שיעור השתתפות בהוצאות: מחושב לפי הנוסחה אשר נקבעה בהנחיות לפעימה השלישית.

תשומת לבכם לסעיפים הרלבנטיים עבור העוסקים הנדונים:

עוסק באיחוד עוסקים – לצורך חישוב מקדם ההוצאות הקבועות, יילקחו התשומות השוטפות, למעט תשומות לציוד בשנת 2019, מוכפל ב-0.9 על פעילות העוסק היחיד בתוך האיחוד.

המחזור השנתי לשנת 2019 יילקח גם הוא לפי סך המחזור שהיה מדווח לרשות המסים לשנה זו אילולא היה רשום כחלק מאיחוד עוסקים.

דהיינו, יהיה צורך להוסיף הכנסות ותשומות אשר מתבצעות בין חברי איחוד העוסקים, כאילו אינם חלק מאיחוד זה.

מלכ"ר זכאי – לצורך חישוב מקדם ההוצאות הקבועות, יילקחו סך כל ההוצאות הקשורות למכירות ושירותים או מוצרים המסופקים באופן שוטף במהלך רוב חודשי השנה בשל שנת 2018, כאשר הוא מחולק בסך ההכנסה בשנת 2018.

גם שיעור ההוצאות הנחסכות בגין יציאת עובדים לחל"ת יחושבו ביחס למחזור שנת 2018.

הוראות כלליות

מקדמה לאחר הגשת הבקשה

מכיוון שגם עוסקים באיחוד עוסקים וגם מלכ"ר הינם גופים אשר תידרש בגינם בדיקה מעמיקה מצד רשות המסים, במידה והתביעה הוגשה במועד וכנדרש, תועבר לעוסק מקדמה של 20% מסכום המענק הנדרש, אך לא יותר מ-8,000 ש"ח עד להשלמת הטיפול בבקשה.

 

 

מסמכים נלווים לבקשה

יודגש, כי ללא צירוף המסמכים הנלווים, רשות המסים תראה את הבקשה כאילו כלל לא הוגשה.

עוסק באיחוד עוסקים – אישור רואה חשבון לנתונים הבאים: מחזור לתקופת הבסיס ולתקופת המענק, סך התשומות השוטפות לשנת 2019, מחזור עסקאות לשנת 2019.

מלכ"ר זכאי – אישור רואה חשבון לנתונים הבאים: מחזור לתקופת הבסיס (מבוסס על פעילות 2019) ולתקופת המענק (מרץ-אפריל 2020) ממכירת שירותים או מוצרים, סך התשומות השוטפות לשנת 2018 ממכירת שירותים או מוצרים, מחזור העסקאות לשנת 2018 ממכירת שירותים או מוצרים, דוח כספי לשנת 2018.

 

 

 

 

לפרטים נוספים ניתן לפנות ל:

סטפני פינקלשטיין,  בטלפון 052-5364433,   stephanie@mbtcpa.co.il

רו"ח בועז אמיר,  בטלפון  052-2722159,    boaz@mbtcpa.co.il

רו"ח יוסי ספיר,  בטלפון  052-5736431,   yossi@mbtcpa.co.il

רו"ח אורן חינגה (עצמאיים),  בטלפון: 04-6800445,    oren@mbtcpa.co.il

 

  

 

מוזמנים להצטרף לקבוצת דיון, שפתחנו בווטסאפ, בנושא התמודדות עם משבר הקורונה בדגש על תכנית הפיצויים

https://chat.whatsapp.com/H8dvzjfRM05IqO2XLs5pqD

[1] לעניין הזכאות למענק פעימה שלישית – ראו גם חוזרנו 60/20.

דילוג לתוכן