PDF להורדה

הגשת בקשות למסלולי פיצוי בגין נזק עקיף עבור עוסקים עם סניפים / פעילויות באזורי זכאות שונים

שנה: 2023

מספר החוזר: 127.2023


ביום 20 לנובמבר 2023, נפתחה מערכת הגשת בקשות לפיצוי בגין נזק עקיף, אשר נגרם לעסקים בעקבות מלחמת חרבות ברזל. המערכת מאפשרת הגשת בקשות שונות ומגוונות במסלולים שונים. הזכאות להגשה במסלולים מבוססת על המיקום הגאוגרפי של הפעילות / התאגיד / הסניף, לפי סוג העסק ולפי סוג הנזק, אשר נגרם.

בחוזר זה ניתן דגשים, אשר עוסקים עם סניפים / פעילויות באזורי זכאות שונים צריכים לקחת לתשומת לבם לפני הגשת בקשה לפיצוי, וזאת על מנת לוודא, כי הגשה מסוימת לא תנטרל את יכולתם למצות את מקסימום פוטנציאל הפיצוי המגיע.

ככלל, זכאי ניזוק להגיש תביעה באחד מהמסלולים הבאים: שכר עבודה, מחזורים, מסלול חקלאות, מסלול הוצאות קבועות (המשכיות עסקיות) או מסלול אדום. עם זאת, לעוסקים "מורכבים"  (כגון, סניפים או בעלי פעילויות בכמה מקומות) מאפשרת רשות המסים להגיש מספר בקשות שונות (אך עליהן לעמוד במספר קריטריונים).

להלן דגשים לעסקים "מורכבים":

  • עסק עם סניפים[1] – חייב להצהיר על כך עם הגשת הבקשה במקום המיועד בתביעה המקוונת.
  • סניף אשר מעוניין להגיש במסלול האדום – כאשר אחד הסניפים נמצא ביישוב ספר, ועל סניף זה ניתן להכיל בקשה ייחודית (מסלול אדום) הרלבנטית רק לאותו הסניף, כל התביעה תוגש במסלול אדום תוך פירוט נתונים על כלל הסניפים. הזכאות תיבחן ותחושב בתביעה זו לגבי כל סניף בהתאם לזכאותו על פי החוק והתקנות.

כלומר, זכאות כל סניף תחושב בהתאם לזכאות שלו, לפי מיקומו הגאוגרפי, אך הבקשה כולה תוגש תחת המסלול האדום – מסלול אשר יוגש רק בתום תקופת המלחמה.

  • סניף עם זכאות להגשת בקשה במסלול ירוק שכר או ירוק מחזורים (במרחק 0-40 ק"מ בדרום / 0-9 ק"מ בצפון) לדוגמה, אם לעוסק יש סניף בתל אביב וסניף נוסף ביישוב הנמנה על היישובים המצויים בתוספת השנייה אך היישוב עצמו אינו יישוב ספר – לגבי הסניף בתל אביב יוכל להגיש תביעה במסלול הוצאות מזכות ועבור הסניף בדרום תוגש בקשה לבדיקת זכאות עבור מסלול שכר או מחזורים לפי העניין.
  • הגשה עבור סניף במסלול הירוק מחזוריםניזוק המפעיל סניפים, שחלקם נמצא מחוץ לאזור המיוחד (במרחק 0-40 ק"מ בדרום / 0-9 ק"מ בצפון) – יגיש את תביעתו רק עבור הסניפים המצויים באזור המיוחד, ובהתאמה את המחזור בתקופת הבסיס ותקפות הזכאות רק עבור סניפים אלו. חישוב משלים ההוצאה הנחסכת עבור כל הסניפים הזכאים לפיצוי במסלול מחזורים ייעשה בהתאם לשיעור המתקבל מהפעלת הנוסחה כנ"ל בהתייחס לנתוני כלל הסניפים הזכאים לפיצוי במסלול מחזורים.

 

למרות הרצון להגיש את הבקשות בהקדם, יש לקחת בחשבון כי ישנם שינויים, שעתידים להתבצע בתקנות עבור עוסקים שונים באזורים גאוגרפים שונים, היכולים לשנות את השיקולים הרלבנטיים לאופן ההגשה.

אנו כמובן עומדים לרשותכם לצורך התייעצות וליווי בהגשת הבקשות משלב החישובים וקבלת ההחלטות ועד לשלב קבלת הפיצוי.

נמשיך לעדכן ככל שהתקופה תתקדם והתמונה תתבהר.

 

 

 

בדבר שאלות נוספות ניתן לסטפני פינקלשטיין     stephanie@mbtcpa.co.il

 

 

[1] המילה "סניף" בחוזר זה מקבילה ל"פעילות" או "מרכז רווח".

דילוג לתוכן