PDF להורדה

הגשת בקשה למענק לעידוד תעסוקה – מידע נדרש

שנה: 2020

מספר החוזר: 86.2020


ברצוננו להזכיר, כי ב-15 ליולי אמורה להיפתח האפשרות להגשת בקשה למענק עידוד התעסוקה (פעימה רביעית). את הבקשה למענק ניתן יהיה להגיש דרך אתר רשות התעסוקה.

יודגש, כי עדיין לא פורסמו ההנחיות המדויקות להגשה. עם זאת, בחוזר להלן נציין את רשימת הנתונים אותם המעסיק והעובד יהיו צריכים להציג, קרוב לוודאי, לצורך קבלת המענק. הרשימה הינה בהתאם לאמור בחוק[1].

כאמור, טרם פורסמו ההנחיות ועל כן, מומלץ להתחיל בריכוז החומרים, אך לחכות עם הכנת האישורים הנדרשים, עד שיפורסם הנוסח המלא שלהם.

להלן רשימת הנתונים מצד המעסיק ומצד העובד:

יובהר, כי הצהרת העובד הינה תנאי לאישור הבקשה למענק בידי המעסיק.

מצד המעסיק

 • מספר חברה ומספר תיק ניכויים.
 • דוח על מצבת העובדים הכולל את מספר העובדים ששולם שכר בגינם, מספר העובדים שפוטרו או הוצאו לחופשה ללא תשלום או שתקופת הלידה וההורות שלהם הייתה בחודש שלגביו מתבקש המענק (חודשים: מרץ / אפריל / מאי).
 • פירוט רשימת העובדים המזכים (עובדים שנקלטו מחדש לעבודה לאחר חודש הבסיס) כולל שם העובד ומספר תעודת הזהות.
 • מועד תחילת העבודה של כל אחד מהעובדים המזכים אצל המעסיק.
 • אישור כי שכרו החודשי של העובד הינו בגובה השכר המזערי לפחות (3,300 ש"ח).

אם משולם לעובד שכר מינימום מותאם – יש לצרף גם אישור המעיד על החלטה למתן שכר מינימום מותאם לאותו עובד בהתאם לתקנה 4 לתקנות שכר מינימום מותאם לעובד עם מוגבלות (ייתכן ויבוקשו תלושי שכר).

 • האם העובד מועסק במשרה מלאה או חלקית.
 • אישור כי העובד אינו קרוב משפחה, בעל שליטה, עובד זר או ששולמו בעדו כספים לצורך עידוד תעסוקה או הכשרה מקצועית בעד החודש שבשלו מתבקש המענק למעסיק מהמדינה.
 • אישור כי פרטי חשבון הבנק שאליו ישולם המענק הינם הפרטים המעודכנים ברשות המסים.
 • פרטי החברה אשר מספקת לו שירותי חישוב שכר, אם יש כזו.

מצד העובד

כל עובד, שבגינו מתבקש המענק, מחויב להגיש הצהרה באמצעות אתר האינטרנט של שירות התעסוקה (או בדרך אחרת שתקבע) [2], הכוללת את הפרטים הבאים:

 • שם העובד, כולל מספר תעודת הזהות.
 • מועד תחילת העבודה אצל המעסיק.
 • אישור כי שכרו החודשי הינו בגובה השכר המזערי לפחות (3,300 ש"ח).

אם משולם לו שכר מינימום מותאם – יצרף גם אישור המעיד על החלטה למתן שכר מינימום מותאם לאותו עובד בהתאם לתקנה 4 לתקנות שכר מינימום מותאם לעובד עם מוגבלות (ייתכן ויבוקשו תלושי שכר).

 • האם הוא מועסק במשרה מלאה או חלקית.
 • אישור כי הוא אינו קרוב משפחה, בעל שליטה, עובד זר או ששולמו בעדו כספים לצורך עידוד תעסוקה או הכשרה מקצועית בעד החודש שבשלו מתבקש המענק למעסיק מהמדינה.
 • מסמכים המעידים על פיטוריו או הוצאתו לחופשה ללא תשלום מיום 1 במרץ 2020 ועד ליום 30 באפריל 2020.
 • אם מועסק במקום עבודה נוסף – שם המעסיק הנוסף וציון המעסיק המשלם לעובד שכר גבוה יותר.
 • מספר החברה ומספר תיק הניכויים של החברה.

 

לפרטים נוספים ניתן לפנות ל:

סטפני פינקלשטיין,  בטלפון 052-5364433,   stephanie@mbtcpa.co.il

רו"ח בועז אמיר,  בטלפון  052-2722159,    boaz@mbtcpa.co.il

רו"ח יוסי ספיר,  בטלפון  052-5736431,   yossi@mbtcpa.co.il

[1] חוק מענק לעידוד תעסוקה (הוראת שעה – נגיף הקורונה החדש), תש"ף-2020.

[2] אם העובד מועסק אצל יותר ממעסיק אחד – לגבי המעסיק העיקרי (אצלו השכר גבוה יותר).

דילוג לתוכן