PDF להורדה

הגמשת הזכאות למענק עידוד תעסוקה

שנה: 2020

מספר החוזר: 123.2020


ברצוננו לעדכנכם, כי במסגרת מתן הקלות נוספות לעסקים נקבע, שכדי להשלים את מתן 4 פעימות המענק (הקבועות בחוק מענק לעידוד תעסוקה[1]) ולסייע לעסקים שהחזירו עובדים – יוגמשו תנאי הזכאות למענק בעבור חודש ספטמבר 2020.

להלן עיקרי ההקלות:

  • לצורך חישוב המענק נבחן הגידול במצבת העובדים אצל המעסיק בחודשים המזכים למענק. מצבת העובדים, אשר נלקחה בחשבון לצורך חישוב המענק בחודש מסוים כללה את מספר העובדים אצל המעסיק, בניכוי העובדים שפוטרו או שהיו בחופשה ללא תשלום באותו חודש. כדי לאפשר למעסיקים לקבל את המענק בעד חודש ספטמבר 2020 נקבע שהמעסיק יהיה זכאי למענק גם בשל עובדים, שפוטרו או שהוצאו לחופשה ללא תשלום במהלך אותו חודש, ובלבד שעבדו אצל המעסיק בחודש ספטמבר 2020, לפחות 15 ימים קלנדרים.
  • רף השכר בגינו עובד ייחשב כמזכה למענק – הרף הורד ל-2,500 ש״ח (במקום 3,300 ש"ח) ול-1,400 ש"ח (במקום 1,875 ש"ח) עבור עובד שמשתכר שכר מינימום מותאם.

 

 

לפרטים נוספים ניתן לפנות ל:

רן חגי, בטלפון  054-7777560 או בדוא"ל   ran@mbtcpa.co.il

סטפני פינקלשטיין, בטלפון  052-5364433 או בדוא"ל  stephanie@mbtcpa.co.il

 

 

 

מוזמנים להצטרף לקבוצת דיון, שפתחנו בווטסאפ, בנושא התמודדות עם משבר הקורונה בדגש על תכנית הפיצויים

https://chat.whatsapp.com/H8dvzjfRM05IqO2XLs5pqD

[1] חוק לעידוד תעסוקה (הוראת שעה – נגיף הקורונה החדש), תש"ף-2020.

דילוג לתוכן