PDF להורדה

הבהרות לעניין רישום ותיעוד מענקי הסיוע לעסקים ולעצמאים

שנה: 2020

מספר החוזר: 111.2020


ברצוננו לעדכנכם, כי רשות המסים פרסמה הבהרות לעניין רישום ותיעוד מענקי הסיוע לעסקים ולעצמאים.

יצוין, כי ההבהרות באות בהמשך לקביעה, כי לעניין חוק מס ערך מוסף, המענקים הבאים לא ייחשבו כחלק ממחיר עסקאותיו של עוסק:

  • מענק סיוע לעסקים בעד השתתפות בהוצאות קבועות[1].
  • מענק עידוד תעסוקה[2].
  • מענק סיוע לעצמאי ומענק סיוע לשכיר בעל שליטה (מענק סוציאלי)[3].

להלן עיקרי ההבהרות:

  • תקבול המענק אינו חייב בהוצאת חשבונית מס, כאמור בסעיף 9א להוראות ניהול פנקסים.
  • יש להוציא קבלה על סכום המענק על שם הלקוח: "רשות המסים", למעט מי שחלות עליו הוראות סעיף 19א(ד) להוראות ניהול פנקסים[4]. אין צורך לשלוח את הקבלה לרשות המסים.
  • התקבולים בגין מענק השתתפות בהוצאות ובגין מענק עידוד תעסוקה הינם הכנסה חייבת לפי פקודת מס הכנסה וחייבים בביטוח לאומי.
  • התקבולים בגין המענק הסוציאלי (מענק סיוע לעצמאי ומענק סיוע לשכיר בעל שליטה) הינם הכנסה חייבת לפי פקודת מס הכנסה ואינם חייבים בביטוח לאומי.
  • אין לכלול את המענקים בסכום המחזור לצורך דיווח מקדמות על פי סעיף 175(ב) לפקודת מס הכנסה[5], שכן המענקים אינם חלק ממחיר העסקאות.

יובהר, כי חובת התיעוד מתייחסת לכל מי שחייב בתיעוד על פי פקודת מס הכנסה וחוק מס ערך מוסף, ואינה מתייחסת לשכירים.

 

 

בדבר שאלות נוספות ניתן לפנות לרו"ח זוהר קומה, בטלפון: 04-6002162,

zohark@britcpa.co.il

[1] ראו חוזרנו 81/20.

[2] ראו חוזרינו 97/20 ו-85/20.

[3] ראו חוזרנו 60/20.

[4] סעיף 19א(ד) להוראות ניהול פנקסים קובע, כי נישום המנהל מערכת חשבונות על פי שיטת החשבונאות הכפולה, המבוקרת על ידי רואה חשבון, רשאי שלא לערוך שובר קבלה לגבי תקבול, בשל טובין שנמכרו או בשל שירות שניתן, שנתקבל על ידי העברה ישירה לזכות חשבונו בבנק הכלול במערכת חשבונותיו.

[5] סעיף 175(ב) לפקודה קובע, כי שר האוצר רשאי לקבוע, מקדמות חודשיות שיהיו בשיעור ממחזור העסקאות של הנישום בתקופה שבה משתלמות המקדמות; שיעור המקדמות ייקבע על פי היחס שבין סכום מחזור העסקאות של הנישום בשנת המס הקובעת לבין המס שחויב בו לאותה שנה על אותו מחזור.

דילוג לתוכן