PDF להורדה

הארכת תוקף הוראת השעה לעניין החלת החוק לצמצום השימוש במזומן על עסקאות עם תושבי הרשות הפלסטינאית

שנה: 2022

מספר החוזר: 6.2022


ברצוננו לעדכנכם, כי הוארך תוקף הוראת השעה לעניין החלת החוק לצמצום השימוש במזומן על עסקאות עם תושבי הרשות הפלסטינאית, עד ליום 31 בדצמבר 2022[1].

נזכיר, כי ביום 1 בינואר 2019 נכנס לתוקף החוק לצמצום השימוש במזומן[2], המגביל את אפשרות השימוש במזומנים ובשיקים, הן על עוסקים והן על שאינם עוסקים.

במקביל להחלת החוק, נקבעה הוראת שעה הקובעת שעד ל-31 בדצמבר 2021 לא יוחל חוק זה על תשלומים במזומן המשולמים או מתקבלים מתושבי הרשות הפלסטינאית (יהודה, שומרון ועזה) שאינם אזרחים ישראלים. כאמור לעיל, כעת הוחלט להאריך את תוקף הוראת השעה עד ליום ה-31 בדצמבר 2022.

יודגש, כי במסגרת החוק התווסף סעיף 11יב1 לחוק לאיסור הלבנת הון, לפיו חלה חובה לדווח לרשות לאיסור הלבנת הון במתן או קבלת תשלום במזומן מתושב יהודה שומרון ועזה שאינו אזרח ישראלי, עבור עסקה (לרבות: שכר עבודה / תרומה / מתנה / הלוואה), שמחירה עולה על 50,000 ש"ח (למעט עסקה בה משולם או מתקבל במזומן, לפי העניין, סכום של עד 10% מסכום העסקה או 50,000 ש"ח, הנמוך מבניהם).

 

 

בדבר שאלות נוספות ניתן לפנות לרו"ח זוהר קומה: 04-6002162,  zohark@britcpa.co.il

 

[1] צו צמצום השימוש במזומן (הארכת הוראת השעה לעניין שימוש במזומן בעסקאות עם תושבי האזור או  תושבי המועצה הפלסטינית), תשפ"ב-2021.

[2] חוק לצמצום השימוש במזומן, תשע"ח-2018.

דילוג לתוכן