PDF להורדה

הארכת תוקף ההקלות בניכוי מס במקור מתשלומים לתושב חוץ ל"חברות מיוחדות" לשנת 2023

שנה: 2023

מספר החוזר: 17.2023


ברצוננו לעדכנכם, כי רשות המסים הודיעה על הארכת תוקף ההוראות שבתוספת מספר 1 להוראת ביצוע 34/93, עד ליום 31 בדצמבר 2023.

נזכיר, כי בהוראת ביצוע מס' 34/93 פורטו בהרחבה הכללים בדבר ניכוי מס במקור מתשלומים לתושבי חוץ וההליכים לקבלת אישור לאי ניכוי מס במקור, לפטור ממס או למס בשיעור מוקטן.

בתוספת מספר 1 להוראת הביצוע, נקבעו הקלות מיוחדות ל"חברות מיוחדות" כהגדרתן בתוספת, אשר רשאיות להעביר לחו"ל כל תשלום שמותר להעבירו על פי הוראות הפיקוח על מטבע חוץ, בלא אישור מוקדם מרשויות המס, למעט שני סוגי תשלום – כמפורט בסעיפים 6.1 ו-6.2 לתוספת, כדלהלן:

6.1.   תשלומים בקשר לנכסים בלתי מוחשיים, דמי ניהול והשתתפות בהוצאות בשווי של 100,000 $ ומעלה לעסקה כוללת.

6.2.   תשלומים עבור ריבית ששיעורה בעת ההתקשרות עולה על ליבור + 2% לשנה.

מידי שנה, מאריכה רשות המסים את תוקף ההוראות שבתוספת מספר 1 להוראת ביצוע 34/93 וכעת, כאמור לעיל, הודיעה רשות המסים על הארכת תוקף ההוראות הנ"ל עד ליום 31 בדצמבר 2023.

הארכה כאמור לגבי "חברות מיוחדות", הינה בכפוף לעמידה בתנאים הקבועים בהוראת הביצוע ובתוספת וכן עמידה בתנאים שלהלן:

  • בביקורות ניכויים ושומה, שנערכו לחברות ב-3 השנים האחרונות, לא התגלו ממצאים בנושא ניכוי מס במקור מהעברות לחו"ל.
  • כנגד החברה ו/או מנהליה לא מתנהלים כל חקירה ו/או הליך בתחום הפלילי.
  • אם החברה קיבלה אישור חברה מיוחדת בשנים קודמות – פקיד השומה יבחן טרם אישור הבקשה מחדש, כי החברה נהגה בעבר ונוהגת באופן שוטף בהתאם לסעיף 4 לתוספת וכי ביצעה את המוטל עליה באותו סעיף.

יודגש, כי אם הועברו סכומים לחו"ל, ללא ניכוי מס או בניכוי בשיעור מופחת, ויתברר כי היה על החברה לנכות מס במקור בשיעור גבוה מהשיעור שנוכה, תהיה החברה אחראית לתשלום המס.  אישור "חברה מיוחדת" אינו גורע מהחובות המוטלות על פי דין.

כמו כן, נקבע בהודעת רשות המסים כדלהלן:

  • לעניין סעיף 6.2 לתוספת – תשלומים עבור ריבית – במקום "ליבור + 2%", יבוא "SOFR + 3%".
  • הארכת ההקלה לעניין סעיף 3.9 להוראת הביצוע – שירותים שניתנו ובוצעו במלואם בחו"ל על ידי נותני שירותים בחו"ל – במקום 60,000 $ יבוא 250,000 $, לכל משלם.

 

בדבר שאלות נוספות ניתן לפנות לרו"ח זוהר קומה: 04-6002153, zohark@britcpa.co.il

דילוג לתוכן