PDF להורדה

הארכת תוקף אישורי ניכוי מס במקור שתוקפם הוארך עד 30 באפריל 2020

שנה: 2020

מספר החוזר: 55.2020


ברצוננו לעדכנכם בהודעת רשות המסים, לפיה, בהתאם להערכת מצב שבוצעה ברשות, כחלק מהיערכות למאבק בנגיף הקורונה, ולאור המשך ההגבלות במשק – הוחלט על הארכת תוקף נוספת של אישורי ניכוי מס במקור שתוקפם יפוג ביום 30 באפריל  2020, עד ליום 31 במאי 2020.

יובהר, כי הארכה זו תינתן רק לנישומים שבידם אישור ניכוי מס במקור שהוארך ליום 30 באפריל 2020.

 

 

 

בדבר שאלות נוספות ניתן לפנות לרו"ח יוסי שלם, בטלפון: 03-6382845

yosys@mbtcpa.co.il

דילוג לתוכן