PDF להורדה

הארכת מתווי הפיצויים לעסקים באזור הדרום ועוטף עזה

שנה: 2019

מספר החוזר: 52.2019


ברצוננו לעדכנכם בהודעת רשות המסים המאריכה את מתווה הפיצויים במסלול שכר ואת מתווה הפיצויים במסלול מחזורים לענף התיירות הכפרית ולענף הדבורים (עסקים בענפים אחרים אינם זכאים לקבל פיצויים במסלול זה) – עד ליום 31 בדצמבר 2019.

לאחר פרסום התקנות ברשומות, תפרסם רשות המסים הוראת ביצוע וטפסים מעודכנים להגשת התביעות.

להלן פירוט המסלולים:

מסלול פיצויי שכר

בגין היעדרות מעבודה בשל הוראות פיקוד העורף בטווח של עד 40 ק"מ מרצועת עזה – יינתן פיצוי למעסיקים ועצמאים בגין הוצאות השכר בעבור הימים בהם העובדים נעדרו ממקום עבודתם, בשל הוראה של פיקוד העורף על סגירת מוסדות חינוך ברשות מקומית או בשל הוראה על סגירת מקום עבודה.

מסלול השכר מבחין בין תקופת היעדרות של עד 10 ימים במהלך התקופה המזכה (החל ב-1 במרץ 2019 ועד ה-31 בדצמבר 2019), בגינה יינתנו פיצויים "במסלול מהיר" בסך של 370 ש"ח ליום, לבין היעדרות של יותר מ-10 ימים, בגינה יינתנו פיצויים בהתאם לנוסחה שנקבעה בתקנות, בדומה לעבר.

מסלול פיצוי לענפי התיירות והדבורים

על הניזוק להגיש תביעה לקבלת החזר בגין ירידה במחזור העסקי בשל המצב הביטחוני בהשוואה למחזור העסקי בתקופה המקבילה אשתקד. לניזוק  תינתן אפשרות לבחור לתבוע פיצויים במסלול שכר, במקום מסלול מחזורים.

 

בדבר שאלות נוספות ניתן לפנות לסטפני פינקלשטיין, בטלפון: 052-5364433

stephanie@mbtcpa.co.il

דילוג לתוכן