PDF להורדה

הארכת מועד לביצוע ספירת מלאי לשנת המס 2020

שנה: 2020

מספר החוזר: 163.2020


ברצוננו לעדכנכם, כי עקב הסגר השלישי, שאינו מאפשר שגרת עבודה רגילה, הודיעה רשות המסים[1] על הארכת המועד לביצוע ספירות המלאי לשנת המס 2020, עד ליום ה-31 במרץ 2021.

להזכירכם, הוראה 26 להוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות), תשל"ג -1973 קובעת, כי יש לפקוד את מלאי העסק תוך חודש ימים לפני יום המאזן או אחריו[2].

כאמור, עקב מצב החירום והטלת הגבלות מחמירות על פעילות המשק ועל המגזר העסקי, הוארך המועד לגבי שנת המס 2020, כך שניתן יהיה לפקוד את מלאי העסק עד ליום 31 במרץ 2021.

יודגש, כי יש לערוך את ההתאמות הדרושות לקביעת ערך המלאי ליום המאזן (31 בדצמבר 2020).

 

 

 

בדבר שאלות נוספות ניתן לפנות לרו"ח זוהר קומה: 04-6002162,  zohark@britcpa.co.il

[1] הודעת רשות המסים מיום 29 בדצמבר 2020.

[2] ראו חוזרנו 150/20.

דילוג לתוכן