PDF להורדה

הארכת מועד הפטור מתשלום אגרה שנתית לחברות ושותפויות המבצעות הליך פירוק מרצון

שנה: 2022

מספר החוזר: 94.2022


ברצוננו לעדכנכם בהודעת רשות התאגידים על הארכת מועד הוראות הפטור מתשלום אגרה שנתית בהליך פירוק מרצון, לחברות ולשותפויות, שאינן פעילות כלכלית, עד ליום 14 בפברואר 2023[1].

החל מיום 15 בפברואר 2023, במסגרת הליך פירוק מרצון, חברות ושותפויות אלה לא תוכלנה לקבל את הפטור הקיים כיום ותחויבנה בתשלום אגרה שנתית מלאה כתנאי לפירוקן גם עבור שנים בהן לא היו פעילות.

בנוסף, מוצעות הטבות לחברות המתפרקות מרצון:

  • חברות מפרות בעלות שעבודים – תתאפשר הגשת בקשה לפירוק מרצון מזורז גם לחברות אלו. לבקשה יש לצרף את הבקשה להסרת השעבוד. ההגשה תתבצע באמצעות שליחת המסמכים בדוא"ל.
  • חברות שכבר החלו בעבר במסלול פירוק מרצון רגיל – יתאפשר מעבר מהיר למסלול הפירוק המזורז. לצורך כך יש להגיש מיד בקשה חדשה לפירוק מזורז (אין צורך בביטול ההליך הקודם או בביצוע פרסום). ההגשה תתבצע באמצעות שליחת המסמכים בדוא"ל.

יחידת רשם החברות והשותפויות קוראת לבעלי חברות ושותפויות שאינן פעילות, להתחיל באופן מיידי בהליך פירוק מרצון, ליהנות מהפטור ומחבילת ההטבות המיוחדת, ולהימנע ממצב בו חברה מוכרזת כחברה מפרה וחובותיה מועברים לגביה.

 

פרטים נוספים מצויים באתר רשות התאגידים – לקריאה לחצו כאן

 

 

 

בדבר שאלות נוספות ניתן לפנות לרו"ח אסנת כהן: 03-6382800, osnat@britcpa.co.il

[1] ראו חוזרנו 79/22.

דילוג לתוכן