PDF להורדה

הארכת מועד הגשת טופסי 126 ו-856 לשנת המס 2023

שנה: 2024

מספר החוזר: 35.2024


ברצוננו לעדכנכם, כי רשות המסים הודיעה על הארכת מועד הגשת דיווח שנתי על ניכויים ממשכורת ומשכר עבודה (טופס 126) ועל ניכויים מתשלומים שאינם משכורת או שכר עבודה (טופס 856) לשנת המס 2023, עד ליום ה-31 במאי 2024.

בהתאם לפקודת מס הכנסה יש להגיש, באופן מקוון[1], את טופסי 126 ו-856 עד לתאריך ה-30 באפריל שלאחר שנת המס שלגביה מוגש הדוח.

עקב הימשכות מלחמת "חרבות ברזל" ועל מנת לאפשר תפעול מהיר ויעיל של תהליך קליטת דוחות הניכויים ובכדי להקל על ציבור המעבידים/מנכים להגיש את הדוחות כאמור, הוחלט להאריך את המועד, לחייבים בהגשת דוחות 126 ו-856 לשנת המס 2023, עד לתאריך ה-31 במאי 2024.

לפיכך, כל הדוחות שישודרו ויאושרו באופן מקוון במערכת האישורים עד ליום 30 ביוני 2024, ייחשבו כדוחות שהוגשו במועד ובלבד שבידי המעביד/מנכה או המייצג, ישנו אישור להוכחת אישור מקוון על הגשת הדוחות בניכויים באופן תקין.

להלן תמצית ההנחיות לשידור והגשה בתהליך המקוון:

  • בדיקת הנתונים – תחילה מומלץ לוודא התאמה של הנתונים בקובץ (126/856) מול סך הדיווחים שדווחו במהלך השנה בטופס 102. ניתן גם לבדוק, לפני השידור, את תקינות הקובץ בעזרת סימולטור הקיים באתר האינטרנט של רשות המסים.

יודגש, כי דוח לא מותאם או דוח חלקי, מהווה ליקוי לצורך הארכת הקלה/פטור מניכוי מס במקור ולכן החובה לפעול להסדרת הדיווחים.

  • שידור הדוח – שידור הקובץ במערכת לשידור דוחות 126/856 באתר האינטרנט של רשות המסים – כניסה לשירותי הדיגיטל (אזור אישי ברשות המסים), או באמצעות מייצג.
  • אישור הדוח – לאחר שידור תקין של הקובץ חובה לבצע אישור הגשה מקוון לגבי נכונות נתוני הדוח ששודרו, ולהגיש את האישור או באופן עצמאי על ידי "מורשה הגשה" מטעם התאגיד עם תעודה אלקטרונית של גורם מאשר (קומסיין), או באמצעות מייצג.

יודגש, כי במידה והתהליך לעיל לא בוצע במלואו, לרבות אישור הגשה מקוון – הדוח ייחשב כדוח שלא הוגש על כל המשתמע מכך.

לתמיכה בתהליך ההגשה לאחר שידור הדוח המקוון (שידור נוסף, ביטול דוח ששודר, שידור דוח מחליף, ברור סטטוס ועוד) ניתן לפנות למוקד הניכויים ברשות המסים בטלפון: 074-7617711 או בדוא"ל: taxes.gov.il@126.856

לקראת הפרסום המלא של רשות המסים – לחצו כאן

בדבר שאלות נוספות ניתן לפנות לרו"ח זוהר קומה: 04-6002153,  zohark@britcpa.co.il

[1] דוח מקוון הינו דוח ששודר ישירות לשע"מ (באמצעות מייצג המקושר למחשב שע"מ) או דוח ששודר באמצעות אתר האינטרנט (שירותי הדיגיטל) של רשות המסים.

דילוג לתוכן