PDF להורדה

הארכת המועד לביצוע ספירת מלאי לשנת המס 2023

שנה: 2023

מספר החוזר: 138.2023


ברצוננו לעדכנכם, כי עקב המלחמה רשות המסים פרסמה הקלה, המאפשרת לבצע את ספירת המלאי לתום שנת המס 2023, עד ליום 31 במרץ 2024.

יצוין, כי הוראה 26, להוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות), תשל"ג-1973, קובעת כי יש לפקוד את מלאי העסק ליום המאזן. ההוראה מאפשרת לפקוד את מלאי העסק בתוך חודש ימים לפני יום המאזן או לאחריו ולערוך את התיאומים הנדרשים לקביעת ערך המלאי ליום המאזן.

כאמור, בעקבות מלחמת חרבות ברזל, רשות המסים מאפשרת לבצע את ספירת המלאי עבור שנת המס 2023, עד ליום 31 במרץ 2024, תוך עריכת התיאומים הדרושים לקביעת ערך המלאי ליום המאזן (31 בדצמבר 2023).

במקרים חריגים בהם יש צורך בהקלה נוספת (כגון, עסקים המצויים ביישובי עוטף עזה או ביישובי קו העימות), ניתן לפנות בבקשה להקלה, בהתאם להוראות סעיף 130(א)(2) לפקודה, למשרד השומה בו מתנהל התיק.

 

לפרטים נוספים בהקשר לאופן עריכת ספירת המלאי – ראו חוזרנו 131/23.

 

 

לשאלות והבהרות נוספות ניתן לפנות לרואה החשבון ממשרדנו המטפל בכם.

דילוג לתוכן