PDF להורדה

הארכת הטבות המס לתושבי אזור קו עימות דרומי

שנה: 2022

מספר החוזר: 28.2022


ברצוננו לעדכנכם, כי אושר תיקון מס' 7 לחוק סיוע לשדרות וליישובי הנגב המערבי[1], במסגרתו הוארכה הוראת השעה המעניקה הטבות מס לתושבי אזור "קו עימות דרומי" (עוטף עזה) בארבע שנים נוספות, עד ליום 31 בדצמבר 2025.

נזכיר, כי סעיף 11(ב1) לפקודת מס הכנסה קובע בהוראת שעה, כי מי שהיה במשך כל שנת המס תושב אזור "קו עימות דרומי"[2], זכאי באותה שנה לזיכוי ממס בשיעור של 20% מהכנסתו החייבת מיגיעה אישית עד לתקרת הכנסה של 246,120 ש"ח[3].

בהתאם לאמור, פרסמה רשות המסים רשימה מעודכנת של יישובים הזכאים להטבות מס בשנת 2022, עם ההטבה המעודכנת ליישובי עוטף עזה.

לרשימת הישובים המעודכנת – לחצו כאן

 

 

 

בדבר שאלות נוספות ניתן לפנות לרו"ח זוהר קומה: 04-6002153,  zohark@britcpa.co.il

 

[1]    חוק סיוע לשדרות וליישובי הנגב המערבי (הוראת שעה), תשס"ז-2007.

[2]    "קו עימות דרומי" כולל, לעניין זה, את היישובים אשר בתיהם, כולם או חלקם, שוכנים עד 7 קילומטרים מגדר המערכת המקיפה את רצועת עזה וכן יישובים ואזורים נוספים, אשר שר האוצר קבע, שמתקיימים בהם אותם השיקולים הביטחוניים שמתקיימים ביישובים שבתיהם שוכנים עד 7 קילומטרים מגדר המערכת המקיפה את רצועת עזה.

[3]    תקרה לשנת 2022.

 

דילוג לתוכן