PDF להורדה

הארכה אוטומטית של הוראת השעה לעניין החלת החוק לצמצום השימוש במזומן על עסקאות עם תושבי הרשות הפלסטינאית עד ליום 15 בפברואר 2023

שנה: 2023

מספר החוזר: 10.2023


ברצוננו לעדכנכם, כי בעקבות חילופי הכנסת ובהתאם לסעיף 38 לחוק יסוד הכנסת (הארכת תקפם של חיקוקים) תקנות הוראת השעה לעניין החלת החוק לצמצום השימוש במזומן על עסקאות עם תושבי הרשות הפלסטינאית, הוארכו באופן אוטומטי עד ליום 15 בפברואר 2023.

נדגיש, כי בשלב זה לא ידוע אם יוחלט להאריך את תקנות הוראת השעה מעבר למועד זה.

נזכיר, כי ביום 1 בינואר 2019 נכנס לתוקף החוק לצמצום השימוש במזומן[1], המגביל את אפשרות השימוש במזומנים ובהמחאות, הן על עוסקים והן על שאינם עוסקים. במקביל להחלת החוק, נקבעה הוראת שעה הקובעת שעד ליום 31 בדצמבר 2021, לא יוחל חוק זה על תשלומים במזומן המשולמים או מתקבלים מתושבי הרשות הפלסטינאית (יהודה, שומרון ועזה) שאינם אזרחים ישראלים. הוראת שעה זו הוארכה עד ל-31 בדצמבר 2022[2].

עוד נזכיר, כי במסגרת החוק התווסף סעיף 11יב'1 לחוק לאיסור הלבנת הון, לפיו חלה חובה לדווח לרשות לאיסור הלבנת הון במתן או קבלת תשלום במזומן מתושב יהודה שומרון ועזה שאינו אזרח ישראלי, עבור עסקה (לרבות: שכר עבודה / תרומה / מתנה / הלוואה) שמחירה עולה על 50,000 ש"ח.

 

בדבר שאלות נוספות ניתן לפנות לרו"ח זוהר קומה: 04-6002153,  zohark@britcpa.co.il

[1] חוק לצמצום השימוש במזומן, תשע"ח -2018.

[2] ראו חוזרנו 6/22.

דילוג לתוכן