PDF להורדה

דיווח על התוצאות הכספיות של הספקת מים לשנת 2019 – עדכון

שנה: 2020

מספר החוזר: 22.2020


ברצוננו לעדכן, כי לאחרונה החלה רשות המים לעשות בקרות לגבי דיווחי המים של הספקים והמפיקים הנדרשים לכך ונשלחו תזכורות לחלק מחייבי הדיווח.

בהקשר לכך נבקש להזכיר, כי:

בהתאם לסעיפים 27-26 לכללי המים (קביעת תנאים ברישיון), תשע"ד-2014, חייב ספק מים להגיש לרשות המים עד ה-30 לחודש אפריל דוח והצהרה על הנתונים הכספיים מפעילות הפקה ואספקת מים.

כלומר, את הדיווח הכספי בגין פעילות המים לשנת 2019, יש להגיש עד ליום 30 באפריל 2020.

יודגש, כי ספקים שאינם מדווחים על פעילותם כנדרש עוברים על כללי המים וחשופים לסנקציות מטעם ראשות המים.

על פי הכללים ישנה חובת דיווח חוקית לגבי התוצאות הכספיות של פעילות המים וחובה זו חלה על כל בעלי רישיונות ההפקה וההספקה של המים.

על פי סעיף 26(ב) לכללים, הנתונים הכספיים יבוקרו או יסוקרו  על ידי רואה חשבון, לפי תקני ביקורת מקובלים בישראל, ולדוח תצורף חוות דעתו של רואה החשבון.

הדיווח אומנם נדרש על ידי הכללים, אולם יכול גם לסייע לספק המים לנתח את פעילות ההספקה ולנהל את הפעילות בצורה שקופה ויעילה יותר.

אנו בברית פיקוח-מבט מסיעים מדי שנה למגוון רחב של קיבוצים ומושבים בהכנה והגשה של דוחות המים השנתיים.

עקב החובה הסטטוטורית לדיווח ולוחות הזמנים הקצרים להשלמתו, אנו ממליצים לכל חייבי הדיווח להתחיל ולאסוף את הנתונים הנדרשים כדי לעמוד בלוחות הזמנים.

 

רשימת חייבי הדיווח לשנת 2019 נמצאת באתר האינטרנט של רשות המים בכתובת הבאה: http://www.water.gov.il/Hebrew/Documents/hayavey-divuach-2019.pdf

 

 

לצורך מידע נוסף ניתן לפנות ל:

רו"ח אלון ראובני, בטלפון  052-4771747 או בדוא"ל  alonr@mbtcpa.co.il

רו"ח בועז ספיר, בטלפון  03-6382810 או בדוא"ל   boazs@mbtcpa.co.il

רו"ח לימור לטאי עובד, בטלפון  054-5816814 או בדוא"ל  limoro@britcpa.co.il

דילוג לתוכן